ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

**  Το  πρόγραμμα  εχει  λήξει  που  ειχε  σκοπό  την   υποστήριξη  των  εξαγωγικών  επιχειρήσεων  **

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ    2010

Ανακοινώθηκαν στοιχεία  του  προγράμματος  ΕΣΠΑ ΠΕΠ 2010  που αντιστοιχεί  στις  μεταποιητικές  επιχειρήσεις  &  κάποιες παροχής υπηρεσιών.

Εκτιμάται  ότι  θα  ωφεληθούν  περισσότερες από  500  επιχειρήσεις και ονομάζεται  < Εξωστρέφεια > και  χρηματοδοτεί δράσεις  για τον εκσυγχρονισμό της  λειτουργίας και της διοίκησης, την ανάπτυξη της καινοτομίας, και  κυρίως τις  εξαγωγές  κλπ.

Στοιχεία  του  προγράμματος  αυτού  είναι  :

 1. Οι  επιχειρήσεις  που  έχουν  αρχίσει δραστηριότητα πριν  από  την 31/12/2007  (για  3 χρήσεις στοιχεία  2007,8,9)
 2. Νέες υπό ίδρυση  ή  υφιστάμενες  μετά  την 1/1/2008  στοιχεία για μία ή δύο  πλήρεις δωδεκάμηνες και  κλεισμένες διαχειριστικές  χρήσεις.
 3. Να  απασχολούν  από  0  μέχρι  249  άτομα.
 4. Να  έχουν  κύκλο  εργασιών  μέχρι  50.000.000  €  & ελάχιστο μέσο κύκλο εργασιών 30000 €.
 5. Να  λειτουργούν με νομική μορφή  Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ  ή  Α.Ε. ή προσωπική  επιχείρηση
 6. Η  συνολική  επιχορήγηση θα  είναι από    40%    και  θα  φθάνει μέχρι  και το 50% ανάλογα με  τις   γεωγραφικές περιοχές  για τις πολύ μικρές & μικρές  εταιρίες  ενώ  για  τις  μεσαίες  από  40% - 45% .
 7. Ο  επιχορηγούμενος  προυπολογισμός  της κάθε επενδυτικής  πρότασης, κυμαίνεται από  30.000 €  έως  400.000 €, χωρίς  ΦΠΑ  για  τις  μικρές & για τις μεσαίες  από  100.000 €  εως  800.000 € ,  οι υπερβάλλουσες  δαπάνες δεν επιχορηγούνται.
 8. Οι  επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν κυρίως δημιουργία, επέκταση & επισκευές κτιρίων, παραγωγικό εξοπλισμό, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων  και δικτύων (μόνο soft), προβολή και προώθηση προιόντων, προστασία περιβάλλοντος, ανάπτυξη καινοτομιών, αγορά τεχνογνωσίας, μετεγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ., μελέτες & έρευνες, παρακολούθηση & διοίκηση έργου, ΑΠΕ (μόνο για νέες & υπό σύστ),  αποθήκευση, εξαγωγικές  κινήσεις  κλπ.
 9. Απαιτείται  ολοκληρωμένο επιχειρηματικό  σχέδιο που  θα  είναι  τεκμηριωμένο και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 10. Να  διατηρηθεί   ο Μ.Ο. στις  υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης  (2009/2010)  για ένα  έτος  μετά  την ολοκλήρωση  του  έργου.
 11. Η  διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων  έργων από την ημ/νία  ένταξης  από  18  εως  και  24 μήνες .
 12. Η ίδια συμμετοχή θα είναι κατ’ ελάχιστον 25%  του επιχορηγούμενου  προυπολογισμού.
 13. Οι  προτάσεις  θα  κατατεθούν  από  τον  Φεβρουάριο  του  2011.

 

 

Βοηθητικό μενού