ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

alt

 

 Ο  Αναπτυξιακός  Νόμος  4146/2013    αναμένεται  να  βελτιωθεί  ακόμη  περισσότερο   προς  το τέλος  του  2014

ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ  ΓΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο θα παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής

 

  1. ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ διαδικασίες για αυστηρότερο έλεγχο και κέρδους χρόνου και χρήματος, χωρίς την μεσολάβηση των χειριστών για την αποφυγή δοσοληψιών, ο νέος αναπτυξιακός νόμος φιλοδοξεί να καταστεί ένα χρηστικό εργαλείο υλοποίησης επενδύσεων και τόνωσης της πραγματικής οικονομίας. Όπως τονίζουν  στελέχη της αγοράς των συμβούλων επιχειρήσεων, « το θέμα είναι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στις διαδικασίες εφαρμογής και στα στάδια υλοποίησης μίας επένδυσης, που περιλαμβάνει την έγκριση, την επιθεώρηση, την αξιολόγηση, την αποπληρωμή. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας του νέου αναπτυξιακού νόμου ».

 

Οι 10 βασικές αλλαγές

ü      Τα επενδυτικά σχέδια θα γίνονται δεκτά όλο τον χρόνο, με την κατάργηση των πυλών εισόδου του Οκτωβρίου και του Μαΐου.

ü      Επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης με την δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσεως, με την ορολογία « Εθνικό Αδειοδοτικό  Κέντρο ».

ü      Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, με άμεσο έλεγχο από τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφοράς και Δικτύων.

ü      Προβλέπεται πιο ενεργή εμπλοκή των τραπεζών και των χρηματοδοτικών φορέων στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

ü      Ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μορφών ενίσχυσης της επένδυσης, δηλαδή φοροαπαλλαγές ή επιδότηση.

ü      Λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας των επενδυτών.

ü      Παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.

ü      Επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκ. €  θα εγκρίνονται  από την Βουλή.

ü      Αλλάζει ο όρος των στρατηγικών επενδύσεων, που ορίζονται πλέον ως εκείνες που είναι παραγωγικές  και επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στην συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.

ü      Χορηγούνται άδειες διαμονής για τις περιπτώσεις επενδύσεων οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως « στρατηγικές επενδύσεις ». Αφορούν τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης, καθώς και 10 άτομα και τις οικογένειές τους για όσο διάστημα διαρκεί η επένδυση. Επίσης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που βρίσκεται στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική  Επιτροπή, λίγο πριν από την ψήφισή του από την Ολομέλεια την Βουλής, κομβικό ρόλο στην εφαρμογή του νόμου έχει η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, στην οποία υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, το Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Στρατηγικών Επενδύσεων, το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων και το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η Γενική Γραμματεία διαμορφώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων και την παρακολούθηση προόδου επενδυτικών προτάσεων και έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την αδειοδότηση των δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Ευθύνεται, ακόμα, για την αδειοδότηση των ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων, υποστηρίζει την Ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων, έχει της αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, την ευθύνη για τον συντονισμό των ειδικών αδειοδοτικών ρυθμίσεων και λειτουργεί ως Γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

Το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος περιοδικά ( γενικός δειγματοληπτικός έλεγχος ) και έκτακτα ( ειδικός έλεγχος ). Θα συντάσσει πορίσματα ελέγχου, τα οποία θα απευθύνει στον γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και θα τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό ή υφυπουργό. Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Επενδύσεων θα χορηγηθεί κάθε άλλη άδεια ή έγκριση που είναι απαραίτητη για τη πραγματοποίηση των έργων, καθώς και για την ανέγερση των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων. Τέλος, θα διατυπώνει προτάσεις και θα υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά τα έργα, τις δραστηριότητες, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις στις περιοχές υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων.

 

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

 

Η ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, ο προορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με ειδικό τρόπο, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιωμάτων ή αμοιβές τρίτων είναι τα βασικά κίνητρα του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στην σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας  συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του στην επένδυση.

Σύμφωνα με το καθεστώς ενισχύσεων μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια έως και πενήντα εκατομμύρια (50.000.000€) ευρώ μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων. Στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των πενήντα εκατ. ευρώ μπορεί να παρέχονται μόνο φορολογική απαλλαγή για το ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως οι στρατηγικές επενδύσεις αφορούν ιδίως την κατασκευή, την ανακατασκευή, την επέκταση, την αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό ή την διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων : (α) στην βιομηχανία, (β) στην ενέργεια, (γ) στον τουρισμό, (δ) στις μεταφορές & επικοινωνίες, (ε) στην παροχή υπηρεσιών υγείας, (στ) στην διαχείριση απορριμμάτων, (ζ) σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, (η) στον τομέα εκπαίδευσης, (θ) στον τομέα του πολιτισμού και (ι) στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα.

Για τη ένταξη τον επενδυτικών προτάσεων στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων  λαμβάνονται υπόψη : (α) η βιωσιμότητα της προτεινόμενης ή υφιστάμενης επένδυσησ και η φερεγγυότητα του επενδυτή και (β) η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόμενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας –ιδίως της βιομηχανίας–, η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.

real money.

Περισσότερα  χρήματα  για  τις  μικρές  &  μεσαίες  επιχειρήσεις,  περισσότερες  φοροαπαλλαγές  για  τις  μεγάλες.  

 

Βοηθητικό μενού