ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΕΑΝ

alt

Τα  δάνεια  ΕΤΕΑΝ  αποτελούν  κατα  κάποιο  τρόπο  συνέχεια  των  χαμηλότοκων  δανείων  του  ΤΕΜΠΜΕ.  

Είναι  το  νέο  εθνικό  ταμείο  στήριξης  των  επιχειρήσεων,  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στις  ΜμΕ  και  στις  καινοτόμες  επιχειρήσεις.

Λειτουργεί  με  τη  μορφή  ανώνυμης  εταιρίας,  με  στόχο  τη  ροή  κεφαλαίων  προς  τις  επιχειρήσεις  μοχλεύοντας  πόρους  μέσω  ανακυκλούμενων  δανείων,  εγγυήσεων  και  αντεγγυήσεων,  συνεπενδύσεων  και  συμμετοχών.

Το  ΕΤΕΑΝ  δεν  έρχεται  σε  επαφή  με  τις  επιχειρήσεις.  Οι  επιχειρήσεις  έρχονται  σε  επαφή  με  τις  τράπεζες  που  επιλέγει  το  ΕΤΕΑΝ   μετά  από  ανοικτό  διεθνή  διαγωνισμό.  Βασική  επιδίωξη  του  ΕΤΕΑΝ  είναι  :   η  βελτίωση  της  πρόσβασης  των  επιχειρήσεων  στη  χρηματοδότηση  της  ανάπτυξής  τους,  η  δημιουργία  νέων  επιχειρήσεων,  η  εξωστρέφεια,  η  παροχή  κινήτρων  παραγωγής  και  πώλησης  νέων  προιόντων  και  υπηρεσιών.

Τα   ταμεία  τα  οποία  διαχειρίζεται  το  ΕΤΕΑΝ  συγχρηματοδοτούνται  και  από  το  Επιχειρησιακό  πρόγραμμα  ανταγωνιστικότητα  και  επιχειρηματικότητα  (ΕΠΑΝ 2)  όπως  και  από  άλλα   επιχειρησιακά  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2007 – 2013,  των  οποίων  οι  πόροι  προέρχονται  από  το  Ευρωπαίκό  ταμείο  αλιείας  (ΕΤΑ).

Για  κάθε  ευρώ  που  τοποθετεί  το  κράτος  οι  τράπεζες  τοποθετούν  το  διπλάσιο.  Το  συνολικό  κεφάλαιο  τίθεται  στη  διάθεση  των  επιχειρήσεων,  με  την  μορφή  ευνοΐκών  και  χαμηλότοκων   δανείων  από  τις  τράπεζες.

Με  την παροχή  εγγυήσεων  από  το  ΕΤΕΑΝ  οι  συνολικές εξασφαλίσεις  των  επιχειρήσεων  στα  δάνεια  είναι  χαμηλότερες  από  αυτές  που  ζητούνται  από  τις  τράπεζες  χωρίς  την  παραπάνω  εγγύηση.

Το  πρόγραμμα  θα  εφαρμόζεται  μέχρι   εξάντλησης  του  προϋπολογισμού   απο  τις  τράπεζες  Εθνική,  Alpha,  Eurobank  &  Πειραιώς.

Το  επιτόκιο  των  δανείων,  το  οποίο  θα  παραμείνει  σταθερό  για  όλη  τη  διάρκεια  του δανείου (μέχρι  10 έτη ),  είιναι  ιδιαίτερα  ευνοικό,  για  τις  παρούσες  συνθήκες  και  έχει  εύρος  από  3,7%  εως  4,53%  (πλέον της εισφοράς του  Ν.128/75), ανάλογα την  δράση που  θα  ενταχθεί  το  επενδυτικό  σχέδιο.

Οι τράπεζες  που  θα  χρηματοδοτήσουν  τις  παρακάτω δράσεις  είναι :

α)  Γενική  επιχειρηματικότητα  Alpha bank 

β)  Επιχειρηματικότητα Νέων   Εθνική 

γ)  Εξωστρέφεια  Eurobank 

δ)  Θεματικός  τουρισμός,  Αφαλάτωση,  Πράσινος  τουρισμός  Εθνική 

ε)  Καινοτόμα  επιχειρηματικότητα,  Logistics,  Τρόφιμα, Ποτά  Πειραιώς 

Δικαιούχοι  είναι  όλες  οι  επιχειρήσεις  (εκτος  των μεγάλων)  είτε  εχουν  ενταχθεί  σε  πρόγραμμα  είτε  όχι.    

 

Βοηθητικό μενού