ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Το  Εθνικό  Στρατηγικό  Σχέδιο  Ανάπτυξης  (ΕΣΣΑΑ)   καθορίζει  τις   προτεραιότητες  της

Ελλάδας  για  την  περίοδο  2007 – 2013.

Η  αγροτική  ανάπτυξη  θα  στηριχθεί  από  το  Ευρωπαικό  Αγροτικό Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ( ΕΓΤΑΑ ).

Η  εθνική  στρατηγική  αγροτικής  ανάπτυξης  θα  εφαρμοστεί  μέσω  του  προγράμματος  αγροτικής  ανάπτυξης   ( ΠΑΑ ) 2007 – 2013.

 

Η  πολιτική  αγροτικής  ανάπτυξης  2007 – 2013  για  την  Ελλάδα  εστιάζεται  σε  τρεις  βασικούς  άξονες.

 

  • Βελτίωση  ανταγωνιστικότητας  του  τομέα  της  γεωργίας  και  της  δασοκομίας.
  • Βελτίωση  του  περιβάλλοντος  και  της  υπαίθρου.
  • Βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  στις  αγροτικές  περιοχές  και  διαφοροποίηση  της  αγροτικής  οικονομίας,  συνεπικουρούμενους  από  ένα  τέταρτο  οριζόντιο  άξονα  LEADER,  που  βασίζεται  στην  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  από  τις  κοινοτικές  πρωτοβουλίες  leader  των  προηγουμένων  προγραμματικών  περιόδων.
  • To  σημαντικότερον  όλων  όμως  για  να  υπάρχει  συνεχής  αγροτική  ανάπτυξη   είναι  η  στροφή  των  Ελλήνων  καταναλωτών  στα  Ελληνικά  αγροτικά  προϊόντα και  η  τόνωσης  της  εγχώριας  κατανάλωσης, ( η χώρα μας δαπανά  κάθε  χρόνο  6,5  δις  €  για  εισαγωγές  αγροτικών  προϊόντων,  τα  μισά  απο  αυτά  θα  μπορούσαν  να  μένουν  στην  ελληνική  αγορά  με  πολλαπλασιαστικά  αποτελέσματα  για  την  ελληνική  οικονομία  και  τους  αγρότες  μας ).  
  • Για  περισσότερες  πληροφορίες  βλέπετε  εντος  της  ιστοσελίδας  στα  ειδικά  προγράμματα   και  στον  τομέα   των  ερωτήσεων  -  απαντήσεων   που  εξειδικεύεται  σε  αυτόν  τον  κλάδο.