ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά και Τεχνοοικονομικά Στοιχεία

 

Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονομοτεχνικά

 

 1. 1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3908/2011 των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων  και των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων   είναι απαραίτητη η υποβολή των ακόλουθων αιτήσεων, δηλώσεων και τεχνοοικονομικών στοιχείων.

 

 1. a) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.

 1. b) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86.

Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης περιγράφονται στο  Παράρτημα.

 

 1. c) Οικονομοτεχνική μελέτη

Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου της εν λόγω μελέτης περιγράφονται στο κεφάλαιο  του παραρτήματος το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

 1. d) Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.

Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.

 

 1. e) Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.

υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθμολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά τεκμηρίωσης της βαθμολογίας,  με επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

 1. f) Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης.

 1. i.            Η δήλωση για τον χαρακτηρισμό μίας επιχείρησης ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία.

-          Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008,

-          Στοιχεία του φορέα και των μετόχων-εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο κεφάλαιο  του Παραρτήματος.

 

 1. ii.            Δήλωση για το χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων.

 

Στοιχεία τεκμηρίωσης του χαρακτήρα κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης, μέσω ανάλυσης σεναρίων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με ή χωρίς την αιτούμενη ενίσχυση, βάσει ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια.

 

 1. 2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηματολόγιο, η Υπεύθυνη Δήλωση και η Δήλωση που αφορά το μέγεθός της επιχείρησης υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή των προσώπων που πρόκειται να συμμετέχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.

 

Δικαιολογητικά

 

 1. 1. Για τα επενδυτικά σχέδια του προηγουμένου άρθρου υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 

 • Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ περί καταβολής του χρηματικού ποσού ( παραβόλου ), που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3908/2011
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο κεφάλαιο  του Παραρτήματος.

 

 1. 2. Πέραν των εγγράφων  του άρθρου 1 και των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά :

 

 1. i. Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την παραγωγική μονάδα που έχει παύση τη λειτουργία της.

 

 1. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή ή από επίσημο φορέα ( π.χ Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστημιακό ίδρυμα ) ότι η τιμή αγοράς του ακινήτου ( κτηρίου ) δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνα με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία.
 2. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επίσημο φορέα ( π.χ Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστημιακό ίδρυμα ) για την κατάσταση του εξοπλισμού και την ικανότητα επαναλειτουργίας του σε σχέση με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τη συμφωνία αυτού με της ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή στην οποία αναφέρονται :

-          κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει για το κτήριο ή τον εξοπλισμό της παραγωγικής μονάδας

-          η προέλευση του εξοπλισμού και

-          ότι η τιμή δεν  υπερβαίνει την αγοραία αξία

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρων δικαιολογητικών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού, οι σχετικές δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

 

 1. ii. Έγκριση δανείου για την χρηματοδότηση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Έγκριση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο βεβαιώνεται η έγκριση του δανείου και το οποίο περιλαμβάνει του βασικούς όρους χορήγησης του δανείου και ειδικότερα το ύψος του, το σκοπό του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος, τις εξασφαλίσεις για την παροχή του καθώς και το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

Σε περίπτωση ομολογιακού δανείου, στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας άντλησης των προβλεπόμενων κεφαλαίων.

 

 1. iii. Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

 1. iv. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφισταμένων επιχειρήσεων.

 1. i.                  Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της ( τελευταίο καταστατικού ή έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις )
 2. ii.                  Αποδεικτικό κατάθεσης της ίδρυσης στην αρμόδια υπηρεσία ( μόνο εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δηλώνει «Νέα Επιχείρηση» ). Για επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή , ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής σύστασής τους. Για επιχειρήσεις που προέρχονται από απορρόφηση ή συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της σύστασης της αρχαιότερης εκ των δύο.
 3. iii.                  Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης ( Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε , αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετικά τροποποίησης πράξης ίδρυσης για Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε ). Σε περίπτωση πολυμετοχικής επιχείρησης ( όπως εταιρία εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά), απόσπασμα των παραπάνω δικαιολογητικών στο οποίο να εμφανίζονται οι βαθμολογούμενοι μέτοχοι, καθώς και οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5%.
 4. iv.                  Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους, Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους, και τελευταίο θεωρημένο ισοζύγιο) .
 5. v.                  Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

 

 1. v. Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.

 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου
 • Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

 

 1. vi. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.

 • Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) στο Ι.Κ.Α για το τελευταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ) πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
 • Θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρησης Εργασίας και τυχόν συμπληρωματικές αυτών για τα δυο (2) τελευταία έτη.

 

 1. vii. Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο ( γήπεδο ή ακίνητο).

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο. Τίτλο κυριότητας και πράξη μεταγραφής  αυτού.

 

Σε περίπτωση  εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμβαση μίσθωσης ή δήλωσης ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημοσίου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης και με αναφορά στους όρους αυτής.

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διοίκησης για την δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου.

 

 1. viii. Άδεια λειτουργίας υφισταμένης μονάδας και τυχόν συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ισχύος αυτής, προκειμένου για επενδυτικό σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της.

Δικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια του τομέα της γεωργίας

 

 

Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα της γεωργίας και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 κοινής υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά Δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 4ο της υπ’αριθμ. 31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ.2α του νόμου 3299/2004 και διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6  του  άρθρου  16  του νόμου 3908/2011.

 

 

Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών

 

 

Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την απόκτηση από τους αρμόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων ή αδειών (ίδρυσης, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης, σκοπιμότητας, καταλληλότητας, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο πιστοποίησης από τα όργανα έλεγχου προκειμένου να καταβληθεί ποσό ενίσχυσης ή να θεμελιωθεί το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής.