ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα     Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγόριες :

  1. a) Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνετε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία των άλλων  Γενικών και Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων.

Στην κατηγορία αυτή παρέχονται φορολογικές απαλλαγές κατά το ποσοστό του πίνακα %  Ενίσχυσης.

  1. b) Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και έλεγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και αναπτύξεις και αξιοποίηση  εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για της υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90% του πίνακα  %  Ενίσχυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του πίνακα συμπληρώνεται με ποσοστό φορολογικής απαλλαγής.

  1. c) Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλουν στην φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Στην κατηγόρια αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για της υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% του Πίνακα %  Ενίσχυσης .Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του Πίνακα συμπληρώνεται με ποσοστό φορολογικής απαλλαγής .