ΔΑΝΕΙΑ ΝΕΩΝ JEREMIE

ΔΑΝΕΙΑ  JEREMIE  NEΩN

Το  πρόγραμμα  απευθύνεται  σε  επιχειρήσεις  και  επαγγελματίες  με  δραστηριότητα  εως  τρία (3)  έτη,  με  μέγιστο  αριθμό προσωπικού  έως  50  άτομα  και  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  έως  10 εκατ. €. 

Τα  συγχρηματοδοτούμενα  δάνεια  JEREMIE  σας  εξασφαλίζουν  τα  αναγκαία  κεφάλαια  για  την  έναρξη ή  την  ανάπτυξη  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  καθόσον  καλύπτουν  αφενός  τις  επενδυτικές  δραστηριότητες  ( αγορά  ή επισκευή  επαγγελματικής  στέγης,  προμήθεια  μηχανολογικού  ή  επαγγελματικού  εξοπλισμού  κλπ  )  αφετέρου  και  τις  πιθανές  ανάγκες  κεφαλαίου  κίνησης  ( αγορά  α΄ υλών,  αγαθών,  υπηρεσιών  κλπ ).  με  όρους  ικανοποιητικούς  οπως  :

*  χρηματοδότηση  μέχρι  100.000 €  ανα  επιχείρηση.

*  κυμαινόμενο  επιτόκιο  εως  3,95 %  ( πλέον  εισφοράς  0,6 % του Ν.128/75 ).  λαμβανομένου  υπόψη  οτι  το  τμήμα  του  δανείου  που  καλύπτεται  μέσω  του  ΕΣΠΑ  απο το  ευρωπαικό  ταμείο  περιφερειακής  ανάπτυξης,  παρέχεται  με  μηδενικό  επιτόκιο.  

*  ευκολία  αποπληρωμής  με  ισόποσες  ή  ανισόποσες  χρεωλυτικές  δόσεις.

*  περίοδος  χάριτος  έως  24  μήνες.

*  διάρκεια  αποπληρωμής  έως  72  μήνες,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  περιόδου  χάρητος.      

*  μέχρι  πρό  ολίγου  είχαν  συμφωνίσει  σε  αυτό  πρόγραμμα  μόνο  οι  τράπεζες  Εθνική  &  Alpha bank.  

*  περίοδος  υποβολής    από  22/02/2011  έως  εξαντλήσεως  του  προυπολογισμού   ( €  120.000.000 ).