ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  των  Επιχειρήσεων  και  κυρίως  των  Α.Ε.  τείνει   να  γίνει  πονοκέφαλος  για  Μετόχους  οι  οποίοι  πολλές  φορές   δεν  γνωρίζουν  παρά  μόνο  επιφανειακά  τα  τεκταινόμενα  στην  Εταιρεία  που  μετέχουν  και  είναι  στην  πραγματικότητα  συνιδιοκτήτες.

Για  τον  λόγο  αυτό  η  a-logica   οργάνωσε  ένα  ειδικό  τμήμα  με  έμπειρους  Ελεγκτές  οι  οποίοι  καλούνται  από  τις  Εταιρείες  ή  τους  Μετόχους  να  παράσχουν  τις  υπηρεσίες  τους.  To τμήμα  αυτό  αποτελείται  από  δυο  σκέλη  και  το  μεν  ένα  ασχολείται  κυρίως  με  τον  εσωτερικό  έλεγχο  των  Εταιρειών  διαχρονικά  ή  κατά  βούληση  των  ιθυνόντων  των   Επιχειρήσεων  και  το  άλλο  ελέγχει  τους  ισολογισμούς  στο  τέλος  της  χρήσης.

Καταβάλλεται  ιδιαίτερη  προσπάθεια  ώστε  για  την  κάθε  Εταιρεία  να  τυποποιηθεί  η  όλη  διαδικασία  του  ελέγχου  για  μειωθεί  το  κόστος  σε  επιτρεπτά  πλαίσια   και  να  βελτιωθεί  η  ποιότητα  προς  όφελος  όλων  των  ενδιαφερομένων.

Η  τυποποίηση  των  ελέγχων  επιτρέπει  στην  a-logica   να  προσφέρει  πολύ  ανταγωνιστικές  τιμές  και  ταυτόχρονα  ποιοτικές  υπηρεσίες  υψηλού  επιπέδου.