ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προϋποθέσεις αξιολόγησης - βαθμολόγησης

 

 1. 1. Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η μη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του, είναι :
  1. a) Συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρμογή του.
  2. b) Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται :
   1. i.      φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
   2. ii.      η μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά Προγράμματα κατά την τελευταία δεκαετία,
   3. iii.      πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση και
   4. iv.      πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολή αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.
 2. c) Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τη αξία των καταθέσεων του ή την αξία των κινητών του αξίων ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις.
 3. 2. Η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπο μορφή, εντός της προθεσμίας που ορίζεται  και συνοδεύεται από αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανάλογα με το κόστος του επενδυτικού σχεδίου.
 4. 3. Με απόφαση του  Υπουργείου Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα δικαιολογητικά και τα τεχνικοοικονομικά σχέδια που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής, καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτών.
 5. 4. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία εντός της τασσόμενης για τον σκοπό αυτό προθεσμίας δεν εξετάζονται και απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μη επιστρεφόμενου του καταβληθέντος  για αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται .
 6. 5. α) Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αίτησης υπαγωγής σε περισσότερες της μια υπηρεσίες, για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα ή για επενδύσεις που έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά τους, έστω και αν εμφανίζουν διαφοροποιήσεις, είτε στο κόστος είτε στα επιμέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα.

b) Εταιρία, της οποίας πολυετές επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή του ν.3299/2004 ή του ν.2601/1998, δεν μπορεί κατά την χρονική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία αίτηση υπαγωγής επένδυσης, η οποία να αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του υλοποιημένου σχεδίου.

c) εάν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής ή υποβληθεί αίτηση για υπαγωγής επένδυσης η οποία, είτε στο σύνολό της είτε μέρες έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του νόμου ή του ν.3299/2004 ή του ν.2601/1998, οι αιτήσεις αυτές δεν αξιολογούνται και τίθεται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας με αιτιολογημένη απόφαση του προϊστάμενού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος , μη επιστρεφόμενου του καταβληθέντος για αυτές χρηματικό ποσό που προβλέπεται.

 

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και το ΠΔ 33/2011, κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ αξιολογείται :

 √              Αφενός το επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προϋποθέτει το έλεγχο της επιλεξιμότητας και την κατηγοριοποίηση και εκτίμηση του κόστους των επιλέξιμων  δαπανών ,

√              Αφετέρου η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου, η οποία προϋποθέτει την οικονομική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου και το διαχωρισμό του κόστους του επενδυτικού που αφορά βαθμολογούμενες ομάδες δαπανών.

 Επιπλέον κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ εξετάζεται η τήρησης των όρων και προϋποθέσεων  του νόμου όσο αφορά συγκριμένα σημεία ελέγχου που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΣΤΑΔΙΟΥ αυτού.

 Τέλος, η αξιολόγηση – βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προϋποθέτει τον έλεγχο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία δηλώνονται στο Ερωτηματολόγιο και τεκμηριώνονται στην οικονομοτεχνική μελέτη και με τα σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου.

 Τα κατά τα ανωτέρω αποτελέσματα εξέταση του επενδυτικού σχεδίου στο ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ και η σχετική τεκμηρίωση καταχωρούνται στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και βάσει αυτών παράγεται από το Σύστημα η εκτύπωση της έντυπης Έκθεσης Αξιολόγησης, η οποία υπογράφεται και αποστέλλεται στην Υπηρεσία.

 

Η ενέργεια της Αξιολόγησης στο Πληροφοριακό Σύστημα δομείται σε εννέα (9) Βήματα, τα οποία θα πρέπει να διατρέξει ο αξιολογητής προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και στην συνέχεια να την υποβάλει ηλεκτρονικά και να δημιουργήσει την έντυπη Έκθεση Αξιολόγησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1  :

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΕ  ΒΗΜΑΤΑ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  :

 i. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στο Βήμα Ι γίνεται ο έλεγχος της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του νόμου όσον αφορά συγκριμένα σημεία ελέγχου που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.

 ii. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στο Βήμα ΙΙ γίνονται διορθώσεις και συμπληρώσεις των στοιχείων του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ της αίτησης και ειδικότερα αυτών που αποτελούν αντικείμενο του ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

 iii. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Στο Βήμα ΙΙΙ ελέγχεται η Κατηγοριοποίηση των δαπανών, εισάγονται τα εκτιμώμενα εύλογα κόστη για τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου και χαρακτηρίζονται οι δαπάνες που ανήκουν σε βαθμολογούμενες Ομάδες . Επίσης υπολογίζεται από το σύστημα η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου ( ποσοστά και ποσά ) και διαμορφώνεται ανάλογα το χρηματοδοτικό σχήμα.

  iv. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο Βήμα ΙV παρατίθεται τα πρωτογενή στοιχεία που συμμετέχουν στην βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η αιτιολογία αυτών. Σημειώνεται ότι ορισμένα από τα οποία μετέχουν στην Βαθμολογία προέρχονται από το Βήμα ΙΙ και ΙΙΙ ενώ τα υπόλοιπα καταχωρούνται στο Βήμα αυτό.

 v. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Στο Βήμα V συνοψίζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης και βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα προηγούμενα Βήματα, αποτυπώνονται τυχόν επισημάνσεις του αξιολογητή προς την Υπηρεσία και διαμορφώνεται το τελικό αποτέλεσμα.

 vi. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΊΩΝ

Στο Βήμα VI επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή  τα αρχεία Παραδοχές Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Πίνακες Βιωσιμότητας ( Υποχρεωτικά Αρχεία ) και τυχόν άλλα αρχεία τα οποία αποτελούν συνημμένα της ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ΄

 vii. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ

Στο Βήμα VII διενεργείται έλεγχος των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στα προηγούμενα Βήματα προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή τυχόν παραλείψεις παράγεται σχετική αναφορά βάση της οποία πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στα προηγούμενα βήματα.

 viii. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Στο Βήμα VIII γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος

 ix. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο Βήμα IX παράγονται οι εκτυπώσεις που συνιστούν την Έκθεση Αξιολόγησης και η Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη ύπαρξης κωλύματος αξιολόγησης του θέματος.

 Στο πρόγραμμα  υπάρχουν πεδία στα οποία ο αξιολογητής καταχωρεί τα στοιχεία αξιολόγησης, πεδία που ανοίγει προκειμένου να παραθέσει την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ καθώς και πεδία με οδηγίες