Δ2

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
επιστημόνων/ ερευνητών, μίας ειδικής κατηγορίας δυνητικών επιχειρηματιών με τεράστιο
δυναμικό που παραμένει ανεκμετάλλευτο στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της δράσης
επιχειρείται επίσης η ανάσχεση της τάσης φυγής του εξειδικευμένου επιστημονικού μας
δυναμικού (brain drain) που εμφανίζει ανησυχητικές διαστάσεις λόγω της παρατεταμένης
οικονομικής κρίσης.
Γι’ αυτόν τον σκοπό υιοθετείται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που αξιοποιεί το θεσμό
των εκκολαπτηρίων επιχειρηματικών ιδεών και φιλοδοξεί να καλύψει όλα τα στάδια από
την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της
ενασχόλησης νέων επιστημόνων στον τομέα της έρευνας, μέχρι την εξασφάλιση των
προϋποθέσεων για τη δημιουργία των κατάλληλων εταιρικών σχημάτων και την εφαρμογή
των καινοτομικών ιδεών στην πράξη.
Στους ειδικότερους στόχους της Δράσης περιλαμβάνονται:
 Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα αυτής που ενσωματώνει έρευνα
και τεχνολογία και προωθεί την καινοτομία
 Η συγκράτηση στη χώρα μας υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού σε
επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας
 Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων οργάνωσης και
διοίκησης μονάδων, και της επιμόρφωσης δυνητικών επιχειρηματιών σε θέματα
χρηματοδότησης και μεταφοράς τεχνολογίας
 Η ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων στη βάση καινοτόμων τεχνολογικών ιδεών για την
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας
 Η αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας, ειδικά στην κατηγορία των νέων
 Η ενίσχυση της δικτύωσης των δομών εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών με
ερευνητικούς, επιχειρηματικούς και χρηματοδοτικούς φορείς
 Η μεταφορά τεχνογνωσίας από δομές εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών του
εξωτερικού
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ενίσχυση της παρούσας δράσης συμβιβάζεται με την Εσωτερική Αγορά κατά την έννοια
του άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης και εξαιρείται από την υποχρέωση
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, επειδή πληροί
τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 22, και 28 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
(Γενικός κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία – ΓΑΚ, ΕΕ 2014 C 198/30).
Στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση
περιλαμβάνονται:
 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, και
ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα
o Άρθρο 22. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις
o Άρθρο 28. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ3
 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013
 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013
 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013
 Η σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003
Λόγω της ιδιαιτερότητας της Δράσης (μετασχηματισμός αυτοαπασχολούμενων ερευνητών
σε επιχειρηματίες, με συνδυασμό της χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών από δύο
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία) υπάρχει περίπτωση να απαιτηθεί η υποβολή
αιτήματος προς την Ε.Ε. για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης.
Η επιλογή του Αναδόχου (παρόχου εγκαταστάσεων και υπηρεσιών εκκολαπτηρίου
επιχειρηματικών ιδεών) θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, σύμφωνα με
το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις στο οποίο περιλαμβάνονται:
 οι διατάξεις των Νόμων Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’), Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’), Ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α’), Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’), όπως ισχύουν
 τα Προεδρικά Διατάγματα Π.Δ. 60/2007 Παράρτημα ΙΙ (Α) και ΙΙ (Β), Π.Δ. 4/2002,
Π.Δ. 118/2007
 οι Κανονισμοί (ΕΚ) 1150/2009 της 10ης Νοεμβρίου 2009 και (ΕΚ) 213/2008 της
28ης Νοεμβρίου 2007
Η υλοποίηση της Δράσης θα διέπεται από το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα. Το σχετικό πλαίσιο που αφορά στην νέα Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020 τελεί υπό διαμόρφωση και αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα.
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η Δράση απευθύνεται σε όλους τους Τομείς Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), το οποίο
υποβλήθηκε στην ΕΕ προς έγκριση, στις 17 Ιουλίου 2014:
 Αγροδιατροφή
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 Περιβάλλον
 Τουρισμός
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 Υγεία
 Υλικά – Κατασκευές
Οι στόχοι της Δράσης συνδέονται με τον άξονα Προτεραιότητας 2. «Προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις» και τον Θεματικό στόχο 2.1 «Αύξηση απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης», έτσι όπως εξειδικεύεται μέσα από την
Παρέμβαση «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας νέων» του ΕΠΑΝΕΚ. Όπως αναφέρεται (σελ. 4
128): «Η δράση αναφέρεται στη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης και
καθοδήγησης (mentoring) σε νέους εξειδικευμένους και καταρτισμένους δυνητικούς
επιχειρηματίες (πχ. απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτοι επαγγελματικών
σχολών) για την έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα
δοθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δημιουργούν νέες βιώσιμες θέσεις
απασχόλησης, μέσω της πρόβλεψης για πρόσληψη τουλάχιστον ενός υπαλλήλου. Σκοπός
της συγκεκριμένης δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ανάπτυξης νέων
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών».
Η Δράση είναι συμβατή με το «Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) 2015-2021».
Η οριστική επιλογή των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων και προϊόντων θα κοινοποιηθεί
μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), στο οποίο θα ληφθούν υπ’ όψιν οι
προτεραιότητες της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) σε Εθνικό και Περιφερειακό
επίπεδο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Λόγω των διαφορετικών ποσοστών ενίσχυσης για τις διάφορες κατηγορίες των επιλέξιμων
δαπανών, ο προϋπολογισμός του έργου θα εξαρτηθεί από τη διάρθρωση των κατηγοριών
των δαπανών στις προτάσεις που θα εγκριθούν. Η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη για τις
Φάσεις Α’-Δ’ του Πρώτου Κύκλου ανέρχεται σε 5.000.000,0 €.
Ο προϋπολογισμός για κάθε καινοτομική ιδέα εξαρτάται από την πρόκρισή της στην τελική
φάση. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά καινοτομική ιδέα στις Φάσεις Α’ - Δ’ ανέρχεται σε
50.000,00 €.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της Δράσης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της
ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον Ανάδοχο εκτιμάται σε 15 μήνες για τις Φάσεις Α’-Δ’
ανά Κύκλο. Η χρονική διάρκεια της Φάσης Ε’, στην οποία υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης
νεοσύστατων εταιριών, εκτιμάται σε 12-24 μήνες.
Με βάση τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του πρώτου Πιλοτικού Κύκλου, είναι
δυνατή η επέκταση της Δράσης και σε επόμενους Κύκλους. Συνοπτική περιγραφή του
χρονοδιαγράμματος και των βασικών στοιχείων της Δράσης αποτυπώνεται στο συνημμένο
Παράρτημα.
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στους οποίους απευθύνεται η Δράση είναι νομικά πρόσωπα ή
συμπράξεις τους (ενώσεις ή/και κοινοπραξίες υπό μορφή δικτύου) με αποδεδειγμένη 5
εμπειρία στην παραγωγή και την εκκόλαψη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και
στην υποστήριξη της αξιολόγησης και της εφαρμογής συναφών επιχειρηματικών σχεδίων.
Οι τελικοί ωφελούμενοι της Δράσης είναι νέοι επιστήμονες (ή ομάδες αυτών) με υψηλή
κατάρτιση (κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και καινοτόμες ιδέες
στους τομείς προτεραιότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κάποιου υποψήφιου Ανάδοχου ή τελικού ωφελούμενου σε
περισσότερες από μία προτάσεις.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης είναι, ενδεικτικά, οι εξής:
Δαπάνες που αφορούν στις Φάσεις Α’ - Δ’
 δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Πρόκειται για
συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς
της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης
άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα
εμπεριέχουν
 δαπάνες για υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Πρόκειται για
παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς,
χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την
ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών
 δαπάνες για την απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών
άϋλων στοιχείων ενεργητικού
Δαπάνες που αφορούν στη Φάση Ε’
 παρέχεται ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το
μέγιστο ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης εξαρτάται από την περιοχή
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με την Παράγραφο 3.γ) του
Άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014. Στην περίπτωση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων το μέγιστο ποσό της
επιχορήγησης ανέρχεται σε 1,6 εκ. € για τις περιοχές του άρθρου 107, § 3.α) της
Συνθήκης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία,
Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο) και 1,2 εκ. € για τις
περιοχές του άρθρου 107, § 3.γ) της Συνθήκης (υπόλοιπη χώρα).
Η ένταση της ενίσχυσης για τις ανωτέρω επιλέξιμες δαπάνες εξαρτάται από την κατηγορία
της δαπάνης και το μέγεθος της ενισχυόμενης επιχείρησης1
.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ & ΤΕΛΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η Δράση συνίσταται στην υποστήριξη νέων επιστημόνων προκειμένου να μετατρέψουν τις
καινοτομικές τους ιδέες σε επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θα εφαρμόσουν. Οι νέοι1 Με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 20146
επιστήμονες θα αναδειχθούν μέσα από Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι των οποίων οι ιδέες θα
προκριθούν, θα φιλοξενηθούν σε δομές εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών, όπου θα
υποστηριχθούν με δέσμη μέτρων. Η υποστήριξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση
μηνιαίας αμοιβής (εφόσον το εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης το επιτρέπει), την
παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης με ειδικά προσαρμοσμένη θεματολογία και
την εξειδικευμένη-εξατομικευμένη καθοδήγηση. Για κάθε καινοτομική ιδέα θα εκπονηθεί
ένα επιχειρηματικό σχέδιο και θα ακολουθήσει νέα διαγωνιστική διαδικασία για να
επιλεγούν τα σχέδια που θα ενισχυθούν μέσα από την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων
(start-ups).
Η υλοποίηση της Δράσης οργανώνεται σε πέντε (5) διακριτές Φάσεις. Ακολουθεί συνοπτική
περιγραφή των βασικών ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο κάθε Φάσης.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: Η Φάση περιλαμβάνει τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς
Διαγωνισμού για την επιλογή ενός ή περισσότερων Αναδόχων που θα διαθέσουν τις
υποδομές και την τεχνογνωσία για την εκκόλαψη επιχειρηματικών ιδεών. Για τον σκοπό
αυτόν θα οριστεί και συγκροτηθεί αρμόδια Επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τις
υποβαλλόμενες προτάσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί
με την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και του(των)
Αναδόχου(ων).
ΦΑΣΗ Α’ (ΕΚΤ): Η έναρξη της Φάσης σηματοδοτείται με την Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων από νέους επιστήμονες ή ομάδες νέων επιστημόνων σε Διαγωνισμό
Επιχειρηματικότητας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι
προτάσεις των νέων επιστημόνων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής με την οποία θα είναι δυνατή η καταχώριση και υποβολή των απαραίτητων
στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων προς τους διαγωνιζόμενους. Η διαδικασία επιλογής
των τελικών ωφελούμενων της Δράσης θα εφαρμοστεί από τον Ανάδοχο, υπό την εποπτεία
της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, με βάση κατάλληλα κριτήρια επιλογής. Η Φάση ολοκληρώνεται με την
έγκριση του Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή και την
υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των Επιτυχόντων και του Αναδόχου.
ΦΑΣΗ Β’ (ΕΚΤ): Κατά τη διάρκεια της Φάσης αυτής οι ενισχυόμενοι νέοι επιστήμονες θα
φιλοξενούνται σε χώρο εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών (Προθερμοκοιτίδα) που θα
διαθέσει ο Ανάδοχος στην Αθήνα. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη οργάνωση και
λειτουργία της Προθερμοκοιτίδας, έτσι ώστε να παρέχεται στους ενισχυόμενους
 κατάρτιση από ειδικούς συμβούλους - επαγγελματίες σε θεματικούς τομείς όπως,
επιχειρηματικότητα, μεταφορά τεχνολογίας, χρηματοδότηση επενδύσεων,
οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, marketing, κ.α., με στόχο την
ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων
 εξειδικευμένη-εξατομικευμένη υποστήριξη μέσα από τακτικές συναντήσεις με
μέντορες/καθοδηγητές προερχόμενους από διάφορους επαγγελματικούς χώρους
 ενημέρωση-δικτύωση με επαγγελματίες και επιχειρήσεις εκτός Προθερμοκοιτίδας,
μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων με ομιλητές διακεκριμένους επαγγελματίες
και επιστήμονες ανά θεματική ενότητα7
Κάθε μήνα οι υπότροφοι θα παρουσιάζουν την εξέλιξη στη σύνταξη του επιχειρηματικού
σχεδίου. Η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου για όλες τις
ιδέες που προκρίθηκαν. Ο αρχικός προγραμματισμός περιλαμβάνει εξάμηνους Κύκλους
φιλοξενίας των εκατό ατόμων ανά Κύκλο, αλλά ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με
τον αριθμό των ενισχυόμενων επιστημόνων.
ΦΑΣΗ Γ’ (ΕΤΠΑ): Στο πλαίσιο της Φάσης αυτής πραγματοποιείται αξιολόγηση των
υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατόν να
περιλαμβάνει προφορική παρουσίαση από τους νέους επιστήμονες. Η Φάση
ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πίνακα των Έργων (περίπου 5-10 έργα ανά Κύκλο) που
προχωρούν στην επόμενη Φάση και θα λάβουν περαιτέρω χρηματοδότηση από την
Αναθέτουσα Αρχή.
ΦΑΣΗ Δ’ (ΕΤΠΑ): Η Φάση αφορά στην αποσαφήνιση και λεπτομερέστερη περιγραφή των
γενικότερων ή εκκρεμών θεμάτων που αφορούν στα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια
και στην αναζήτηση/οριστικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης. Η Φάση ολοκληρώνεται
με την οριστικοποίηση του εταιρικού/χρηματοδοτικού σχήματος για τις προτάσεις που
εγκρίθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.
ΦΑΣΗ Ε’ (ΕΤΠΑ): Η τελική Φάση αφορά στη λειτουργία της νεοσύστατης επιχείρησης και
στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.
Κριτήρια αξιολόγησης Αναδόχου
 Διαθεσιμότητα υποδομών εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών (εγκαταστάσεις-
εξοπλισμός)
 Διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων
 Εμπειρία στην οργάνωση και τη λειτουργία φυσικών υποδομών φιλοξενίας-
υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων και στη συμβουλευτική υποστήριξη
δυνητικών επιχειρηματιών
 Επάρκεια μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου
 Καταλληλότητα οργανωτικού σχήματος για τη διοίκηση του έργου
 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια αξιολόγησης τελικών ωφελούμενων
 Συνάφεια ιδέας με κάποιον από τους επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας
 Καινοτομικότητα και εμπορικότητα προτεινόμενου προϊόντος/υπηρεσίας
 Στάδιο ωριμότητας υποβαλλόμενης ιδέας
 Χαρακτηριστικά υποψήφιου (ηλικία, γνωστικό υπόβαθρο, ικανότητες/δεξιότητες,
εμπειρία)
Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων
 Πληρότητα ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος
 Διαθεσιμότητα συντελεστών παραγωγής και οργάνωση διαδικασιών
 Πληρότητα σχεδίου προώθησης του προϊόντος
 Ποιότητα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τιμές οικονομικών δεικτών (NPV, IRR)
 Καταλληλότητα στρατηγικών επιλογών και στόχων
 Ικανότητα και εμπειρία ομάδας διοίκησης8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται:
 η διοργάνωση του Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας, η υποστήριξη της
διαδικασίας επιλογής των τελικών ωφελούμενων της Δράσης και της αξιολόγησης
των παραγόμενων επιχειρηματικών σχεδίων
 η διάθεση και λειτουργία υποδομών εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών
(εγκαταστάσεις-εξοπλισμός), όπου θα φιλοξενηθούν οι επιλεγέντες νέοι
επιστήμονες
 η παρακολούθηση, υποστήριξη και εμψύχωση των επιλεγέντων νέων επιστημόνων
(τελικοί ωφελούμενοι)
 η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring-coaching)
 η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα
επιχειρηματικότητας
 η ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακής πύλης (portal)
 η συμμετοχή ερευνητικών, επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών φορέων
(Τραπεζικό Ίδρυμα, Εταιρία Επενδυτικών Κεφαλαίων) στις υλοποιούμενες ενέργειες
 η συνεργασία με θερμοκοιτίδα(ες) του εξωτερικού
 η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα προκριθέντα επιχειρηματικά σχέδια
 η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας
Στις υποχρεώσεις των τελικών ωφελούμενων περιλαμβάνονται:
 η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και στις υπόλοιπες υποστηρικτικές ενέργειες της
Δράσης
 η υποβολή προς αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιοποίηση της
καινοτομικής ιδέας
 η δραστηριοποίηση στην αναζήτηση χρηματοδότησης και στην προώθηση της
εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η προκήρυξη της Δράσης προγραμματίζεται να δημοσιευθεί μετά την οριστικοποίηση του
νέου εθνικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τα έργα που θα
συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Το διάστημα υποβολής των προτάσεων για την επιλογή Αναδόχου δε θα είναι μικρότερο
από δύο (2) μήνες, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τρεις (3)
μήνες.
Το διάστημα υποβολής των προτάσεων για την επιλογή των τελικών ωφελούμενων δε θα
είναι μικρότερο από δύο (2) μήνες, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να ξεπεράσει
τους δύο (2) μήνες.
Η διάρκεια του πρώτου Κύκλου της Δράσης (Φάσεις Α’-Δ’) είναι 15 μήνες και ξεκινά από
την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον Ανάδοχο.9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΦΑΣΗ 0 Α Β Γ Δ Ε
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
(μήνες) 6 4 6 1 4 12-24