ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ

 ΕΙΔΙΚΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ

Καθεστώς Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας των Νέων

a) Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγόριας αυτής παρέχεται ενίσχυσης, το ύψος της οποίας, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

b) Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα 5 , μετά την ίδρυση της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) € συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το πόσο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) € συνολικά. Το κατ’ετος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

c) Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβούλων που έχουν άμεση σχέση με την δημιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα  (5) έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν :

1. Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,

2. Δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής  και  δαπάνες χρησιμοποιησης  τεχνολογοκών  υποδομών,

3. Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους ( εκτός του Φ.Π.Α και των εταιρικών φορών),

4. Δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,

5. Δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , με την προϋπόθεση ότι γι’αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

d) Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν :

1.    Στις περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του Μ.Ο. των 25  -μειονεκτικές-, το 35% των ενισχυμενων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχειρήσεις και το 25% κατά τα δυο επόμενα έτη. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να προσαυξάνονται κατά 5% στις περιφέρειες όπου τα κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μικρότερο του 60% του μέσου όρου των 25 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στα μικρά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.

2.    Στις περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο του 75% Μ.Ο. των 25, το 25% των ενισυομενων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δυο επόμενα  έτη.

e) Οι μικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από μέτοχους επιχειρήσεων που έκλεισαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

f)  Υπουργικές   αποφασεις  θα   καθορίσουν  τις  λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου για την συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων.