ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ

  Τεχνολογική Ανάπτυξη, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργείας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίησης εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90% των ορίων του Πίνακα  2  ( %  Ενίσχυσης )   Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του Πίνακα συμπληρώνεται με την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής.