εσπα 2017 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

                             ***   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ  ΝΕΕΣ  ΜΜΕ  ***

Το Πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Η οριστική  πρόσκληση  πραγματοποιηθηκε   και  ισχύει   απο    10/11/ 2017  εως   23/03/2018

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και τον ενδιάμεσο φορά (ΕΦΕΠΑΕ) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές: Επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για την επένδυσή τους μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις – Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

1.        Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.

2.        Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

3.        Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

4.        Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

  Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν υπο σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα του Τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  ·         Ξενοδοχεία με  δυναμικότητα  20 εως  &  50 κλίνες,  και παρόμοια καταλύματα εντος παραδοσιακών κτισμάτων

  ·         Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, επιπλωμένες  κατοικίες (τουλάχιστον 4 κατοικ)

  ·         Χώροι κατασκήνωσης (camping), εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

  ·         Υπηρεσίες ενοικίασης Αυτοκινήτων & ενοικίασης  ποδηλάτων, μοτοσικλετών, τριτρόχων κλπ 

  ·         Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (3 & 4) κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες

  ·         Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

  ·         Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού (θαλασσίου, υπαίθρου, κλπ)

  ·         Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

  *      Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) με ενα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορία του Ν. 711/1977.

Διάρκεια

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται κατά μέγιστο σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού.
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών.
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις μέχρι 15.000€.
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου μέχρι 40.000€.
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000€.
 • Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000€.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου εως 4000€.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα οριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.

Ειδικά για τις επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)» (ΚΑΔ: 55.3 και αναλυτικούς αυτού), ο ανώτατος επιχορηγούμενος Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στα 200.000€.

 • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει Π/Υ μικρότερο από 25.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί.
 • Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης, ανέρχεται στο 45%. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο/εξόφληση), το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%.

Γενικές Επισημάνσεις

 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
 • Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 16 μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα 12 μήνες.
 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητι-κός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποι-ήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο, ενώ θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
 • Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.
 • Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Οι ενισχύσεις του Προγράμματος θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid).
 • Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι στο σύνολό τους οφείλουν μετά τη βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης και εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης να υποβάλουν Φάκελο Υποψηφιότητας.
 • Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από 2 αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του μητρώου αξιολογητών του ΕΦ.