ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

alt

alt

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΟΜΕΩΝ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ

Δράση 1.1 :  Εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση της υφιστάμενης υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία.

Δράση 1.2 :  Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος σε νησιώτικες περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτης και Εύβοιας).

Δράση 1.3 :  Εκσυγχρονισμός-επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού-τυποποίηση κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Δράση 1.4 :  Ίδρυση  μονάδων τεμαχισμού-τυποποίηση κρεάτων θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

Δράση 1.5 :  Ίδρυση  μονάδων τεμαχισμού-τυποποίηση κρέατος και παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δράση 1.6 :  Εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κπλ).

Δράση 1.7 :  Ολοκλήρωση (β΄ φάση) της κρεαταγοράς Αθηνών.

Δράση 1.8 :  Ίδρυση- επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντα σφαγής (rendering) ή συνδεδεμένων εταιρειών με την εταιρεία των σφαγείων, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Δράση1.9 :  Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για την μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων.

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ

 

 

Δράση 2.1: Ίδρυση- επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος, ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής.

Δράση 2.2 : Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς  μετεγκατάσταση ώστε να τηρούν οι βασικοί όροι υγιεινής και προωθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, της χώρας .

Δράση 2.3 :  Ίδρυση- επέκταση- εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος  με απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. €, εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτός σε τοπικό επίπεδο.

Δράση 2.4 :   Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλατος.

Δράση 2.5 :  Εκσυγχρονισμός- επέκταση με ή χωρίς  μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλατος.

Δράση 2.6 :  Ίδρυση- εκσυγχρονισμός –επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στην βελτίωση του περιβάλλοντος.

3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :ΑΥΓΑ

Δράση 3.1.1 :  Ίδρυση μονάδων τυποποίηση και συσκευασίας αυγών.

Δράση 3.1.2 :  Εκσυγχρονισμός- επέκταση με ή χωρίς  μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.

Δράση 3.1.3 :  Ίδρυση μονάδας εξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά.

Δράση 3.1.4 :  Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κλπ) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.

3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Δράση 3.2.1 :  Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.

Δράση 3.2.2 :  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.

Δράση 3.2.3 :  Ίδρυση σφαγίων πουλερικών σε ορεινές ή νησιώτικες περιοχές .

Δράση 3.2.4 : Εκσυγχρονισμός- επέκταση υφισταμένων με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος πουλερικών.

Δράση 3.2.5 :  Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού-τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος-πουλερικών -κουνελιών κυρίως σε συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών.

Δράση 3.2.6 :  Ίδρυση γραμμών σφαγής κουνελιών–ινδιάνων εντός υφιστάμενων πτηνοδφαγείων.

4. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ

 

ΥΠΟΤΟΜΕΑ: ΜΕΛΙ

 

Δράση 4.1: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων τυποποίησης- επεξεργασίας-μεταποίησης- συσκευασία μελιού.

Δράση  4.2 :  Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης- συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές- νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού.

 

Δράση 4.3:  Ίδρυση- εκσυγχρονισμός- επέκταση- μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κτλ.

 

Στο υποτομέα του μελιού καμία από τις ανώτερες δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας  του Καν.797/2004.

 

 

 

 

 

 

 

5. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ

 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

Δράση 5.1 :  Ίδρυση- επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών

Δράση 5.2 :  Εκσυγχρονισμός βελτίωση υφιστάμενων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.

Δράση 5.3 :  Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.

Δράση 5.4 :  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.

6. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Δράση 6.1:    Εκσυγχρονισμός κάθετων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.

Δράση 6.2 :   Εκσυγχρονισμός- βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών

Δράση 6.3 :   Ίδρυση ξηραντικών δημητριακών.

Δράση 6.4 :   Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση υφιστάμενων ξηραντικών δημητριακών.

Δράση 6.5 :  Συμπλήρωση καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών  και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.

Δράση 6.6 :  Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης- επεξεργασία – τυποποίηση ρυζιού.

Δράση 6.7 :  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμική επεξεργασία και τυποποίηση – συσκευασία - με ή χωρίς  μετεγκατάσταση.

Δράση 6.8 :  Ίδρυση silos  σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.

Δράση 6.9 :  Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές – ορεινές περιοχές.

7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α) Ελαιόλαδο

 

Δράση 7.1 :  Ελαιοτριβεία.

 1. Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς  μετεγκατάσταση ελαιοτριβεία, αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη.
 2. Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων (αφορά και σε όμοιους Νομούς), με προϋπόθεση τον εκσυγχρονισμό τους σε ελαιοτριβεία δύο φάσεων.
 3. Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων, αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές – νησιώτικες περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.

Δράση 7.2 : Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων-συσκευαστηρίων ελειαολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

Δράση 7.3 :  Ιδρύσεις – επεκτάσεις – συγχωνεύεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

Δράση 7.4 : Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας .

Β) Άλλα Έλαια

 

Δράση 7.5 :  Ίδρυση- Επέκταση- Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση σπορελαιυργίας και Βιομηχανιών  σπορελαιυργίας χωρίς αύξηση δυναμικότητας .

Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέτρου επενδύσεις μελών αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν :

 • Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιου ελιών.
 • Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων  πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή υποχρεώσεων είναι σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.

 

 

 

 

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ

 

Δράση 8.1 :  Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.

Δράση 8.2 :  Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανισμού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

Δράση 8.3 :  Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας :

 1. Σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές.
 2. Μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας

[Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Δράση 8.4 :  Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.

 

 

 

9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Ι. Στο επίπεδο της εμπορίας

Δράση 9.1 :  Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών.

Δράση 9.2 :  Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθείας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).

Δράση 9.3 : Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξη, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών, και ξηρών καρπών.

ΙΙ. Στο επίπεδο της μεταποίησης

 

Δράση 9.7 : Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά :την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

 • την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

Δράση 9.8 : Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κλπ)

 1. Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα

-  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβοποιήσεις οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδάκινων και αχλαδιών, λοιπόν φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά :

 • την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
 • την παραγωγή νέων προϊόντων.

-         Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών(πλην βιομηχανικής ντομάτας), βιομηχανικών ροδακινιών και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.

 1. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά :
 • την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
 • την παραγωγή νέων προϊόντων.
 1. Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας.
 1. Αποξηραμένων φρούτων.

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων αποξήρανση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα κτλ).

 1. Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκού κουταλιού.
 1. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά :
 • την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
 • στην ψυκτικές εγκαταστάσεις,
 • την παραγωγή νέων προϊόντων.

Δράση 9.9 :  Μεταποίησης λαχανικών

 1. Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός – επέκταση  με ή χωρίς  μετεγκατάσταση υφισταμένων  μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον αφορά :
 • την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
 • την παραγωγή νέων προϊόντων.
 1. Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός – επέκταση  με ή χωρίς  μετεγκατάσταση υφισταμένων  μονάδων παραγωγής χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.

Δράση 9.10 : Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης  οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.

Δράση 9.11 : Μεταποίηση ξηρών καρπών

Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων  μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδας πραλίνας, παστελιών snaks κλπ.

Δράση 9.12 : Μεταποίηση σύκων – σταφίδων

 1. Εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων  μονάδων
 2. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων .

ΙΙΙ. Στο τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών

Δράση 9.13 : Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βιώσιμων ελαίων, χωρίς αύξησης δυναμικότητας .

Δράση 9.14 : Ίδρυση- επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων.

Δράση 9.15 :  Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές , για όλους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας.

ΙV. Στο τομέα των Γεωμήλων

Δράση 9.16 : Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμού – επέκταση, με ή χωρίς  μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως :

 • προτηγανισμένη / κατεψυγμένη παράτας,
 • τσίπς ή σνάκς πατάτας κλπ
 • άλλα νέα προϊόντα

Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο παρόν μέτρο 123 Α  επενδυτικά σχέδια του Τομέα που υποβάλουν από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ  Δεντροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγής ( Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών).

Κατ΄εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν στο Μέτρο 123 Α επενδυτικά σχέδια :

 • Στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου με λιγότερους από 3100 κατοίκους.
 • Ομάδα Παραγωγών, στις περιπτώσεις ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ , οι οποίες κατατάσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερη από 500.000 ευρώ . Η χρήση του οικονομικού αυτού ορίου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των προβλεπόμενων δράσεων και παράλληλα να αποφευχθεί οποιαδήποτε κίνδυνος επικάλυψης, επιταχύνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης και των αποτελεσμάτων.
 • Ομάδα Παραγωγών αναγνωρισμένων σε ένα ή περισσότερα προϊόντα για παρεμβάσεις προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις Αναγνώρισης τους , ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ

Δράση 10.1 : Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης – εκσυγχρονισμού ή επέκτασης υφισταμένων μονάδων.

 1. Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστικών.
 2. Ίδρυση ξηραντικών ανθέων.

Δράση 10.2 :  Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.

11. ΤΟΜΕΑΣ : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Δράση 11.1 : Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP.

Δράση 11.2 :  Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικά πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.

Δράση 11.3 :  Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών  ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών )σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.

Δράση 11.4 : Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με δυνατότητα μικρού παρασκευαστηρίου μόνο σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές.

Δράση 11.5 : Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν  HACCP.

Δράση 11.6 : Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν  HACCP.

12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δράση 11.1 : Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Δράση 13.1 : Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Δράση 13.2 : Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ :

Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από του Καν.(ΕΟΚ)2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.