Δ1

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου
ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/ εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,
θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για
έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης, με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης,
μεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής, τα οποία αποτελούν παραδοτέα εκτελεσθέντος
ερευνητικού έργου.
Το ολοκληρωμένο ερευνητικό αυτό έργο έχει χρηματοδοτηθεί και εκτελεσθεί είτε στο
πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία και ίδια
κεφάλαια και έχει εκτελεσθεί είτε από την ίδια την επιχείρηση σε συνεργασία / ή και όχι με
ερευνητικούς φορείς ή από ερευνητικούς φορείς. Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στα συμφωνητικά συνεργασίας
και τα συμφωνητικά μη γνωστοποίησης τα οποία έχουν υπογραφεί από πρότερες
συμπράξεις για τη χρηματοδότηση του εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου.
Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες γρήγορης
ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Τελική στόχευση είναι η ενσωμάτωση της πειραματικής
ανάπτυξης στις άμεσες παραγωγικές/ εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης.
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης αποτελούν είτε μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις
είτε συμπράξεις δύο εταίρων: α. ενός ερευνητικού φορέα και β. μιας επιχείρησης, στις
εγκαταστάσεις της οποίας θα κατασκευασθεί και λειτουργήσει η εφαρμογή.
Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, ως ερευνητικός φορέας νοείται ένα ερευνητικό
κέντρο εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (δημόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου) και ως επιχείρηση, κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή,
που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Σημείωση: Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δύο (2) προτάσεις κατά την
υποβολή των προτάσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ως διαφορετικοί φορείς
θεωρούνται διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) = Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014. Άρθρα 18, 19, 25 & 28.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003
Η υλοποίηση της Δράσης θα διέπεται από το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα. Το σχετικό πλαίσιο που αφορά την νέα Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020, τελεί υπό διαμόρφωση και αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα,
ενώ το Σχέδιο Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» ευρίσκεται
στο στάδιο της διαβούλευσης.3
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι συμβατή με το «Σχέδιο Δράσης για την
εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
(ΕΣΕΤΑΚ) 2015-2021» και τις αρχές της «έξυπνης εξειδίκευσης» στις οποίες το Σχέδιο
στηρίζεται. Σύμφωνα με την τρέχουσα δομή του υπό οριστικοποίηση ΕΠΑΝΕΚ, η Δράση
καλύπτεται από τον 2ο ΠΥΛΩΝΑ: Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς
και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους, και σχετίζεται με τους θεματικούς στόχους της
«Ευρώπης 2020» ΘΣ1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας, και ΘΣ3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η Δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΝΕΚ: «Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο:
1.3. «Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση νέων ιδεών και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, με
εστίαση σε διεθνώς εμπορεύσιμα - εξαγώγιμα αγαθά και υπηρεσίες, κατά προτεραιότητα
στους στρατηγικούς τομείς της χώρας».
Θεματικοί Τομείς
 Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 Περιβάλλον
 Τουρισμός
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 Υγεία
 Υλικά – Κατασκευές
Οι ενισχυόμενοι Τομείς προτεραιότητας και οι σχετικές δραστηριότητες θα εξειδικευθούν
μετά την οριστικοποίηση των κειμένων που αφορούν την Εθνική Στρατηγική «έξυπνης
εξειδίκευσης», στις Περιφερειακές Στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης», καθώς και το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»
(ΕΠΑΝΕΚ), τα οποία τελούν υπό διαμόρφωση.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου ορίζεται έως 1,000,000 ανάλογα με την έκταση
και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου.
Η σχετιζόμενη Δημόσια Δαπάνη εξαρτάται από τις επιλέξιμες δαπάνες και το μέγεθος της
επιχείρησης (σύμφωνα με τον ‘ορισμό ΜΜΕ’ όπως αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του
ΓΑΚ).
Η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συνολικά ανέρχεται σε 6 εκ. €.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25, ΓΑΚ)
Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες, πλην εκείνων για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας και
κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποτελούν δαπάνες πειραματικής
ανάπτυξης και είναι οι εξής:
α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον
βαθμό που απασχολούνται στο έργο
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για
το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν
στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές
αρχές.
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το
έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που
αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά
αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής
μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες·
δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της
αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες
υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του
κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του
έργου.
Μελέτες σκοπιμότητας (άρθρο 25, ΓΑΚ)
Ως μελέτη σκοπιμότητας ορίζεται η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναμικού ενός σχεδίου,
με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποκαλύπτοντας κατά τρόπο
αντικειμενικό και ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις
απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που
απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του.
Επιλέξιμες δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18, ΓΑΚ)
Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που
παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28, ΓΑΚ)
Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού·
β) οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από
μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν
δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο
προσωπικό·
γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της
καινοτομίας.5
Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19, ΓΑΚ)
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη
συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
Σημειώνεται ότι η «πειραματική ανάπτυξη» ορίζεται ως εξής:
Η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών,
τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που
αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον
εννοιολογικό προσδιορισμό, τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων,
διεργασιών ή υπηρεσιών.
Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την
επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών
συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση
περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν
διαμορφωθεί ουσιαστικά. Εν προκειμένω, μπορεί να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη
πρωτοτύπων ή πιλοτικών σχεδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά στις
περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ' ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι
υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης
και επικύρωσης. Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές
τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους,
υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις
αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για Επιχειρήσεις
Μέγεθος Επιχείρησης
Μικρή,    Μεσαία,   Μεγάλη
Επιλέξιμη Δαπάνη
Ερευνητικές ενέργειες πειραματικής, ανάπτυξης/ επίδειξης,   45% 35% 25%
Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας                                           70% 60% 50%
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ                50% 50% 0
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ                                         50% 50% 0
Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις         50% 50% 0
Όσον αφορά τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για
ερευνητικές ενέργειες πειραματικής ανάπτυξης/ επίδειξης και για μελέτες τεχνικής
σκοπιμότητας δύναται να ανέρθει σε 100%.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
A. Τεκμηρίωση της ωριμότητας των αποτελεσμάτων του εκτελεσθέντος ερευνητικού
έργου. Συνυπολογίζονται:
 κατοχή πατέντας ή licencing που προέκυψε από/ ή σε συνδυασμό με το ανωτέρω
εκτελεσθέν ερευνητικό έργο (εφόσον ήδη υφίσταται)6
 αιτήσεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικές με το
ανωτέρω εκτελεσθέν ερευνητικό έργο (εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί)
 συνοπτική έκθεση ολοκλήρωσης/ πιστοποίησης του ανωτέρω εκτελεσθέντος
ερευνητικού έργου (υποχρεωτικά)
 έγκριτες δημοσιεύσεις αναφορικά με την τεχνολογική εφικτότητα του ανωτέρω
εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου
B. Αξιοπιστία των δυνητικών δικαιούχων και ικανότητά τους να υποστηρίξουν διοικητικά,
τεχνικά και οικονομικά το προτεινόμενο έργο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της
επιχείρησης, αξιολογείται η ικανότητα της να αξιοποιήσει παραγωγικά/ εμπορικά την
εφαρμογή, η εξωστρέφεια (εξαγωγές, συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις),
καθώς και η εμπειρία και ικανότητα στην υλοποίηση καινοτομικών εφαρμογών ταχείας
ανάπτυξης. Συνυπολογίζονται:
 Σχέδιο διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (εάν αυτά δεν έχουν
ήδη κατοχυρωθεί).
 Σχέδιο διάχυσης/ προώθησης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας/ προϊόντος.
C. Εμπορική σπουδαιότητα και εφικτότητα του προτεινόμενου έργου, σε σχέση με το
κόστος του.
D. Σχέση προτεινόμενου έργου και συνολικού προϋπολογισμού.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Στις υποχρεώσεις των δικαιούχων περιλαμβάνονται:
 Η κατοχύρωση ή η απόκτηση (μεταβίβαση ή παραχώρηση) δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας που αφορούν το προς εκμετάλλευση ερευνητικό αποτέλεσμα.
 Η διερεύνηση της δυνατότητας εμπορικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων μέσα από τη
διαδικασία τελειοποίησης της καινοτομίας στην οποία περιλαμβάνονται η ανάπτυξη
βιομηχανικών πρωτοτύπων ή πιλοτικών σχεδίων και η διενέργεια δοκιμών
λειτουργικότητας.
 Η εκκίνηση των διαδικασιών για την πιστοποίηση του προϊόντος, διάταξης, μεθόδου ή
και διαδικασίας παραγωγής.
 Η κατάρτιση σχεδίου για την επιχειρηματική αξιοποίηση του αποτελέσματος, με
έμφαση στην χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση του κόστους των
συντελεστών παραγωγής.
 Η εκπόνηση σχεδίου προώθησης του καινοτόμου προϊόντος, στην οποία
περιλαμβάνεται ο αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η προκήρυξη της Δράσης προγραμματίζεται να δημοσιευθεί μετά την οριστικοποίηση του
νέου εθνικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τα έργα που θα
συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020