Δ3

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πιλοτικών δομών για τον συντονισμό
επιχειρήσεων1  του Αγροδιατροφικού Κλάδου, ιδιαίτερα ΜΜΕ2  , ώστε να δημιουργηθούν
συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των
αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή). Η ενίσχυση θα
απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του Κλάδου, όσο και στο συνεργατικό
σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της
Δράσης θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό Κλάδο, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων
προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής
τους.
Στους ειδικότερους στόχους της Δράσης περιλαμβάνονται:
 η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων
ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία
 η στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του Κλάδου για την εισαγωγή
παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών
καινοτομιών
 η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και
επαγγελματιών του Κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές
 η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Κλάδου
για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους
παραγωγής και διακίνησης
 η δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες
προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού
 η παροχή στοιχείων και εργαλείων που θα υποστηρίξουν το κράτος ως προς την
άσκηση πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα
Με βάση τα αποτελέσματα από την πορεία της υλοποίησης της παρούσας Δράσης θα είναι
εφικτός ο σχεδιασμός για την ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και σε άλλους
επιλεγμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με συγκριτικά πλεονεκτήματα.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ενίσχυση της παρούσας δράσης συμβιβάζεται με την Εσωτερική Αγορά κατά την έννοια
του άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης και εξαιρείται από την υποχρέωση
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, επειδή πληροί
τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 18, 19, 27, 28, 29 και 31 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων1
 «επιχείρηση» θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε
αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη
δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα
2 Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 06.05.20033
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία – ΓΑΚ, ΕΕ 2014 C
198/30).
Στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση
περιλαμβάνονται:
 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, και
ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα
o Άρθρο 18. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
o Άρθρο 19. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
o Άρθρο 27. Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας
o Άρθρο 28. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
o Άρθρο 29. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία
o Άρθρο 31. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση
 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013
 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013
 Η σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003
Η υλοποίηση της Δράσης θα διέπεται από το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα. Το σχετικό πλαίσιο που αφορά στην νέα Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020 τελεί υπό διαμόρφωση και αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα.
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η Δράση εντάσσεται στον Τομέα Προτεραιότητας «Αγροδιατροφή / Βιομηχανία
τροφίμων» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΕ προς έγκριση, στις 17 Ιουλίου 2014.
Οι στόχοι της Δράσης συνδέονται με τον άξονα Προτεραιότητας 1. «Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και τον Θεματικό στόχο 1.1 «Αύξηση
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για
έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) », έτσι όπως εξειδικεύεται μέσα από την Παρέμβαση
«Ενίσχυση της δημιουργίας και ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων,
ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών» του ΕΠΑΝΕΚ. Όπως αναφέρεται (σελ. 53): «Η
δημιουργία Συστάδων (clusters), ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο,
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων έντασης γνώσης όσο και για την καταπολέμηση του κατακερματισμού των
επιχειρηματικών και ερευνητικών δυνάμεων της χώρας και της αδυναμίας σύνδεσης της
έρευνας με την παραγωγή. Η επιχορήγηση της δημιουργίας και ανάπτυξης συστάδων
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια ή δυο φάσεις».
Η Δράση είναι συμβατή με το «Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) 2015-2021».
Η οριστική επιλογή των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων και προϊόντων θα κοινοποιηθεί
μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), στο οποίο θα ληφθούν υπ’ όψιν οι 4
προτεραιότητες της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) σε Εθνικό και Περιφερειακό
επίπεδο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Λόγω των διαφορετικών ποσοστών ενίσχυσης για τις διάφορες κατηγορίες των επιλέξιμων
δαπανών, ο προϋπολογισμός του έργου θα εξαρτηθεί από τη διάρθρωση των κατηγοριών
των δαπανών στις προτάσεις που θα εγκριθούν. Η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε
30 εκ. €.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της Δράσης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της
ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που
συμμετέχουν σ’ αυτόν, είναι 24-36 μήνες.
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους απευθύνεται η Δράση είναι:
1. επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών
προϊόντων ως τρόφιμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια
2. συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση
καινοτόμων δραστηριοτήτων στον Αγροδιατροφικό Κλάδο και την ενίσχυση της
συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 10
ΜΜΕ του Αγροδιατροφικού Κλάδου της ίδιας γεωγραφικής Περιφέρειας. Οι
συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Στους
δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (Ν.
4015/2011) ή συμπράξεις επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Κλάδου. Η νομική
οντότητα του συνεργατικού σχηματισμού και των μερών που τον απαρτίζουν, αποτελεί
προαπαιτούμενο για την υποβολή πρότασης.
Δεν επιτρέπονται:
 η συμμετοχή κάποιου δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία προτάσεις
 η υποβολή πρότασης από επιχείρηση που τελεί υπό σύσταση
Ορισμοί
«μεταποίηση γεωργικών προϊόντων»: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την
οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής
εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής
προέλευσης για την πρώτη του πώληση
«εμπορία γεωργικών προϊόντων»: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η
προσφορά προς πώληση, η παράδοση ή η κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση στην5
αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση εκ μέρους του πρωτογενούς παραγωγού σε
μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα προκειμένου να
προετοιμαστεί το προϊόν για την εν λόγω πρώτη πώληση· η πώληση από πρωτογενή
παραγωγό σε τελικούς καταναλωτές θεωρείται εμπορία μόνο αν πραγματοποιείται σε
χωριστές εγκαταστάσεις ειδικά προοριζόμενες για τον σκοπό αυτό
«πρωτογενής γεωργική παραγωγή»: η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της
κτηνοτροφίας που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, χωρίς να εκτελούνται
περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση αυτών των προϊόντων
«συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας»: δομές ή οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων
μερών (όπως καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν σχεδιαστεί για να
τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα, με την προώθηση, την από κοινού χρήση
εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης και συμβάλλοντας
αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση
πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του
συνεργατικού σχηματισμού
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης είναι, ενδεικτικά, οι εξής:
 δαπάνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχηματισμό
καινοτομίας και αφορούν σε:
o συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Πρόκειται για δαπάνες μίσθωσης,
εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας
επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
o καινοτομία για ΜΜΕ. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με
 την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
 την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, από οργανισμό
έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο
απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και
καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον
σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο
προσωπικό
 συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή,
συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική
κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης,
της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων
ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα
εμπεριέχουν
 υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή,
παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, 6
έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας,
δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη
αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών
o διαδικαστική3
και οργανωτική4
καινοτομία. Οι σχετικές δαπάνες μπορούν
να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες
 δαπάνες προσωπικού
 δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο
χρησιμοποιούνται για το έργο
 δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια
εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των
ίσων αποστάσεων
 πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών
προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
o επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με
 δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών
 λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
 δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών
 δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες
δαπάνες
 δαπάνες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας που αφορούν σε
o επενδύσεις για την κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται άϋλα και ενσώματα
στοιχεία ενεργητικού.
o λειτουργικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες
(συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται με:
 το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση
της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη
διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών
υποστήριξης των επιχειρήσεων
 την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της
συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την
αύξηση της προβολής του σχηματισμού3
«διαδικαστική καινοτομία»: η εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής
(περιλαμβανομένων σημαντικών αλλαγών σε τεχνικές, εξοπλισμό ή λογισμικό)· εξαιρούνται οι ελάσσονες αλλαγές ή
βελτιώσεις, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ή της ικανότητας παροχής υπηρεσιών μέσω της προσθήκης
μεταποιητικών ή εφοδιαστικών συστημάτων που είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη, η παύση χρήσης μιας
διεργασίας, η απλή αντικατάσταση ή επέκταση κεφαλαίου, οι αλλαγές που απορρέουν αμιγώς από αλλαγές στις τιμές των
συντελεστών, η προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη, η κατά τόπους προσαρμογή, οι τακτικές, εποχικές και άλλες κυκλικές
αλλαγές, καθώς και η εμπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων
4
«οργανωτική καινοτομία»: η εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές, στην οργάνωση του
χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις μιας επιχείρησης· εξαιρούνται οι αλλαγές που βασίζονται σε οργανωτικές
μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, οι αλλαγές στη στρατηγική διαχείρισης, οι συγχωνεύσεις και
εξαγορές, η παύση χρήσης μιας διαδικασίας, η απλή αντικατάσταση ή επέκταση κεφαλαίου, οι αλλαγές που απορρέουν
αμιγώς από αλλαγές στις τιμές των συντελεστών, η προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη, η κατά τόπους προσαρμογή, οι
τακτικές, εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές και η εμπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων7
 τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού,
την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,
εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των
γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας
Η ένταση της ενίσχυσης για τις ανωτέρω επιλέξιμες δαπάνες εξαρτάται από την κατηγορία
της δαπάνης και το μέγεθος της ενισχυόμενης επιχείρησης5
.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο
συνοδεύεται από σχέδιο δράσης για τον αντίστοιχο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας
και ένα σχέδιο δράσης για κάθε επιχείρηση που αιτείται ενίσχυσης. Όλοι οι δικαιούχοι μίας
πρότασης πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική Περιφέρεια. Στα κριτήρια
αξιολόγησης των προτάσεων περιλαμβάνονται:
Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρήσεων
 Καινοτομικότητα, πληρότητα και ωριμότητα των ενεργειών του προτεινόμενου
σχεδίου δράσης
 Σαφήνεια παραγόμενων αποτελεσμάτων/παραδοτέων
 Επάρκεια υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού
 Εμπειρία και βαθμός επιτυχίας στην υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας
 Χρηματοοικονομική επάρκεια
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Κριτήρια αξιολόγησης συνεργατικού σχηματισμού
 Επίτευξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων
 Ένταση συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Κλάδου
(απολογιστικά και προοπτικά)
 Πληρότητα και ωριμότητα στρατηγικού σχεδίου και ενεργειών σχεδίου δράσης
 Επάρκεια υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού
 Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό
Κλάδο
 Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με την οποία
θα είναι δυνατή η καταχώριση και υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και η παροχή
διευκρινίσεων προς τους δικαιούχους.
Για κάθε μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα), και με βάση την έδρα
του συνεργατικού σχηματισμού (τόπος υλοποίησης σχεδίου δράσης), θα αξιολογηθούν οι
προτάσεις και αυτές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία, θα επιλεγούν
προς χρηματοδότηση. Θα ακολουθήσει η προσαρμογή και εναρμόνιση των στοιχείων των
προτάσεων με βάση τις παρατηρήσεις που αναδείχθηκαν κατά τη φάση της αξιολόγησης,5 Με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 20148
καθώς και με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που τίθενται από τον Οδηγό
Εφαρμογής της Δράσης. Εφόσον σε κάποια Περιφέρεια, καμία από τις αξιολογούμενες
προτάσεις δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ελάχιστης επιτρεπόμενης βαθμολογίας, είναι
δυνατή η ανανέωση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη
γεωγραφική περιοχή.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Στις υποχρεώσεις των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται:
 η εισαγωγή διαδικαστικών ή/και οργανωτικών καινοτομιών στο πλαίσιο της
λειτουργίας της επιχείρησης
 η συμμετοχή του προσωπικού της επιχείρησης σε προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης
Στις υποχρεώσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας περιλαμβάνονται:
 η σύνταξη στρατηγικού σχεδίου με καταγραφή και μελέτη επαγγελματιών και
προϊόντων –στόχων της επιλεγείσας Περιφέρειας, καθώς και σχεδίου δράσης για
την εφαρμογή του
 ο συντονισμός του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας
 η παροχή (provision) ή διάθεση (channelling) εξειδικευμένων και εξατομικευμένων
υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων του Κλάδου
 η ανοικτή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες
του συνεργατικού σχηματισμού σε διάφορους χρήστες, με διαφάνεια και άνευ
διακρίσεων. Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του
συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του
αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.
 η στήριξη της διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας
μέσω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διοργάνωσης προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης, ενημερωτικών εκδηλώσεων (workshops),
συναντήσεων, επιχειρηματικών αποστολών και συνεδρίων
 η υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και η συμμετοχή σε εκθέσεις για την αύξηση
της προβολής του σχηματισμού
 η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εταιρικής διαχείρισης και διαδικτυακής πύλης
(portal)
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η προκήρυξη της Δράσης προγραμματίζεται να δημοσιευθεί μετά την οριστικοποίηση του
νέου εθνικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τα έργα που θα
συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Το διάστημα υποβολής των προτάσεων δε θα είναι μικρότερο από 2 μήνες, ενώ η
διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους πέντε (5) μήνες).
Η διάρκεια της Δράσης είναι 24-36 μήνες και ξεκινά από την ημερομηνία της ανάληψης
νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που θα λάβουν
ενίσχυση.