ΟΑΕΔ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

 


ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ.

 

ΚΥΑ 0.18805/Oικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010)

Όπως Αυτή Τροποποιήθηκε με την αριθμ.

1.8233/Οικ. 3.1452/2011(ΦΕΚ 1423/ Β/16.06.2011) ΚΥΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : 2

ΑΞΟΝΕΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4, 5 ,6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΛΙΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Περιγραφή Δράσης

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Δικαιούχοι - ωφελούμενοι

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Εκπαιδευτικοί Όροι

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Δικαιολογητικά έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Δικαιολογητικά κατά την υλοποίηση του Προγράμματος

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Δικαιολογητικά μετά τη λήξη του Προγράμματος

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Όροι καλής εκτέλεσης του Προγράμματος

11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

Τυποποίηση φακέλων τήρησης εγγράφων

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

Διαδικασία Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος

15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

Δημοσιότητα

22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο

Γενικές παρατηρήσεις

22

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο

Υποδείγματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο

Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο

Εκθέσεις Ελέγχου


ΘΕΜΑ: Όροι υλοποίησης του Προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης», που απασχολούν από 50 εργαζομένους και άνω, στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Περιγραφή Δράσης

Το Πρόγραμμα «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης», που απασχολούν από 50 εργαζομένους και άνω, αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων», με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.

Οι ενέργειες των επιχειρήσεων αφορούν:

Α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.

Β) Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, (άρθρο 4) της ΚΥΑ 0.18805/Oικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010) που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω  και  σχεδιάζουν να προχωρήσουν  στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από τους βασικούς τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1.8233/οικ. 3.1452/2011(ΦΕΚ 1423/ Β/16.06.2011) ΚΥΑ.

 

Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε « εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Εκπαιδευτικοί Όροι

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ.3.968 ΚΥΑ (ΦΕΚ 915/Β, 20/05/2011) των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας– Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.) συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), για όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης.

Η θεωρητική κατάρτιση  υλοποιείται εκτός ωρών εργασίας και στους ωφελούμενους καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα  5€ ανά ώρα κατάρτισης. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη διευκόλυνση των εργαζομένων για παρακολούθηση του προγράμματος και αφετέρου τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης εντός ωραρίου εργασίας σε ποσοστό έως 50%.

Όταν η κατάρτιση ( θεωρία έως 50% και πρακτική άσκηση) υλοποιείται εντός ωρών εργασίας τότε καταβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε καταρτιζόμενο το Μ.Ω.Κ του προγράμματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αναλογία του ωρομισθίου του καταρτιζόμενου, η αμοιβή της επιχείρησης και του ΚΕΚ.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Δικαιολογητικά  Έναρξης Υλοποίησης του  Προγράμματος

Στη φάση έναρξης της υλοποίησης  του Προγράμματος η επιχείρηση καλείται να υποβάλει μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος, σε τρία αντίγραφα εντός ξεχωριστών  φακέλων, εκ των οποίων δύο αντίγραφα στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ και ένα στη  Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) ΟΑΕΔ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

-         Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Συμβούλου Προσαρμογής νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.

-         Αρχική Έκθεση έργου (Υπόδειγμα 2α )

-         Για τις Δράσεις κατάρτισης, τα ακόλουθα:

1. Δήλωση – Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, ο τίτλος του εγκεκριμένου προγράμματος και ο τόπος υλοποίησής του (Υποδείγματα 1 & 2).

2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας -πρακτικής) στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέρεται ανά θεματική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής για τη θεωρία με τον αναπληρωτή του (Υπόδειγμα 8).

3. Κατάσταση με το Ονοματεπώνυμο και το προφίλ των καταρτιζομένων ανά  πρόγραμμα κατάρτισης (Υπόδειγμα 5).

4. . Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από το  Μητρώο Β΄ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΕΣΔΕΚ και που έχουν ορισθεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης. (Υπόδειγμα 3)

5. Συμφωνητικό Συνεργασίας με πιστοποιημένη Δομή Κατάρτισης. Τα συμφωνητικά πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που απαιτείται από τον  Κ.Β.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Δικαιολογητικά κατά την Υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης

Πριν την έναρξη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, η  επιχείρηση υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω:

  • Συμφωνητικό Συνεργασίας σε περίπτωση υλοποίησης της πρακτικής σε συνεργαζόμενη  επιχείρηση.
  • Κατάσταση εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης (Υπόδειγμα 4).
  • Κατάσταση Φορέων υλοποίησης πρακτικής άσκησης(Υπόδειγμα 6).
  • Κατάσταση κατανομής καταρτιζομένων ανά Φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης (Υπόδειγμα 7).

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει:

1) Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης πριν την καταβολή της δεύτερης δόσης (Υπόδειγμα 15  και 15α )

2) Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών και  Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης μετά από κάθε πληρωμή στην αρμόδια Διεύθυνση  (Παράρτημα 2)

Η αποστολή των ανωτέρω Δελτίων είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της χορήγησης της  χρηματοδότησης.

Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να τηρούνται στον τόπο  υλοποίησης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών της έναρξης υλοποίησης των προγραμμάτων, και τα κάτωθι:

1. Βιβλίο παρουσιολογίου των καταρτιζομένων (υπόδειγμα 10) και βιβλίο παρουσιολογίου εκπαιδευτών θεωρίας (υπόδειγμα 11).

2. Πίνακας διδασκόμενης ύλης, όπου θα αναγράφεται η διδασκόμενη ύλη και η ημέρα κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  (Υπόδειγμα 9), ο οποίος θα αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της κατάρτισης.

Στον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις ή ΚΕΚ) θα τηρούνται τα κάτωθι:

α) Βιβλίο παρουσιολογίου εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης (Υπόδειγμα 12)

β) Βιβλίο παρουσιολογίου καταρτιζομένων πρακτικής άσκησης (Υπόδειγμα 13 ).

Όλα τα δικαιολογητικά θα τηρούνται ανά πρόγραμμα κατάρτισης (κοινά δικαιολογητικά θα τηρούνται σε αντίγραφα σε όλους τους φακέλους όπου απαιτείται π.χ. επιμερισμός τιμολογίων με δαπάνες που αφορούν πάνω από ένα πρόγραμμα, αμοιβές συνεργατών κλπ).

Οι Δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός  ΟΠΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Δικαιολογητικά μετά τη λήξη του Προγράμματος

Μετά τη λήξη της κατάρτισης ο Δικαιούχος υποχρεούται:

Α. Να δώσει σε κάθε καταρτιζόμενο που ολοκλήρωσε επιτυχώς την κατάρτιση Βεβαίωση Παρακολούθησης , η οποία θα υπογράφεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης του ΚΕΚ  και από τον Υπεύθυνο του προγράμματος της Επιχείρησης (Υπόδειγμα 14 ).

Β. Να υποβάλει το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3)  Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης η οποία θα περιλαμβάνει το πραγματοποιηθέν φυσικό αντικείμενο  (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Δράσεις Κατάρτισης),  αποτελέσματα της δράσης τη μεθοδολογία και τα εργαλεία συμβουλευτικής που χρησιμοποιήθηκαν  και ερωτηματολόγιο ολοκλήρωσης έργου (Υπόδειγμα 16), καθώς επίσης και Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων, των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης.(Υπόδειγμα 17 Α, Β και Γ).

 

Γ. Στη  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Β3):

Αίτηση Αποπληρωμής του Προγράμματος, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας  2 μηνών μετά τη λήξη του έργου στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ και θα συνοδεύεται από φάκελο με τα δικαιολογητικά δαπανών του προγράμματος. Τα δικαιολογητικά δαπανών σε ότι αφορά:

Α)Τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες είναι τα κάτωθι:

ü      Εάν το σχέδιο προσαρμογής εκπονηθεί από εξειδικευμένους φορείς / επιχειρήσεις συμβούλων ή από ειδικούς επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες, θα τιμολογήσουν τις υπηρεσίες τους στην επιχείρηση με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα επισυνάπτει η επιχείρηση στο φάκελο των δικαιολογητικών της. Στο τιμολόγιο των συμβούλων προς την επιχείρηση πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

ü      Εάν το σχέδιο εκπονηθεί από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται στην επιχείρηση, για την απόδειξη της δαπάνης θα προσκομιστεί κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης με επισήμανση των υπαλλήλων που συμμετείχαν στη σύνταξη του σχεδίου προσαρμογής, και αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης για κάθε υπάλληλο που θα εκδόσει η επιχείρηση (μέχρι 5.000 € ανά άτομο σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.)

Β) Σε ότι αφορά τις Δράσεις κατάρτισης θα προσκομιστούν:

Ο φορέας κατάρτισης θα εκδώσει   Τ.Π.Υ  προς την επιχείρηση για την αμοιβή του, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και για τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό-θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ- μεταξύ επιχείρησης και ΚΕΚ.

Σε ότι αφορά  τις αμοιβές των καταρτιζομένων και συγκεκριμένα  το εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται για τις ώρες  θεωρίας και ανέρχεται σε 5€ /ώρα κατάρτισης, η επιχείρηση θα  προσκομίσει καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων, τις ώρες που πραγματοποίησαν, το ποσό και τις υπογραφές τους.

Επίσης μισθοδοτική κατάσταση με σημειωμένα τα ονοματεπώνυμα των καταρτιζομένων, ΑΠΔ που αφορά στο διάστημα υλοποίησης του προγράμματος,  καθώς και αποδεικτικά καταβολής Εκπαιδευτικού  επιδόματος στους καταρτιζόμενους (δίγραμμες επιταγές, extrait Τράπεζας)

Αποδεικτικά μετακίνησης-διαμονής και διατροφής των καταρτιζομένων, εάν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές δαπάνες (τιμολόγια-δελτία αποστολής).

 

Γ) Η υλοποίηση της πρακτικής εντός επιχείρησης και εντός ωρών εργασίας πιστοποιείται:

  • με την προσκόμιση κατάστασης υπογεγραμμένη από τους καταρτιζόμενους στην οποία θα αναγράφονται οι καταρτιζόμενοι, οι ώρες πρακτικής άσκησης και θα φέρει την υπογραφή του υπαλλήλου που διενήργησε τον επιτόπιο έλεγχο.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα διενεργηθεί έλεγχος άνευ υπαιτιότητας της επιχείρησης θα γίνουν δεκτές οι καταστάσεις χωρίς την υπογραφή του ελεγκτή-υπαλλήλου

 

Δ)ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Για κάθε δαπάνη που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, δύναται να προσκομιστούν τιμολόγια-δελτία αποστολής, που αφορούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για αγορά γραφικής ύλης , υλικών εκπαίδευσης κλπ. και Α.Π.Υ ή Τ.Π.Υ ή Αποδ.Επαγγ.Δαπ. ως αποδεικτικά αμοιβής των εκπαιδευτών.

ü      Υπ. Δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα παραστατικά είναι εξοφλημένα και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, καθώς και ότι έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους απόδοσης εισφορών στο ΙΚΑ  και παρακρατηθέντων φόρων στη Δ.Ο.Υ.

Η έκδοση των παραστατικών και η εξόφληση αυτών θα πρέπει να γίνει εντός διμήνου από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου. Τα τιμολόγια-δελτία αποστολής θα συνοδεύονται από εξοφλητικές αποδείξεις.

Τα τιμολόγια-δελτία αποστολής σχετικά με τη διατροφή είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι πληρωμές από τον ΟΑΕΔ προς το Δικαιούχο πραγματοποιούνται  σε τρεις  δόσεις, ως εξής:

●        Η πρώτη δόση, ύψους 40% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του Προγράμματος καταβάλλεται μετά την ένταξη του Δικαιούχου στο Πρόγραμμα και αφορά και τις υπηρεσίες συμβούλων. Η καταβολή της πρώτης δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής.

●        Η δεύτερη δόση, ύψους 40% του συνολικού κόστους του Προγράμματος  καταβάλλεται μετά την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης τουλάχιστον του 60% του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού με επιτόπιο έλεγχο από τον ΟΑΕΔ.

●        Η τελευταία δόση αφορά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την υποβολή από το Δικαιούχο της αίτησης αποπληρωμής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης, όπου βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος και προσκομίζονται τα αντίστοιχα παραστατικά που δηλώνουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή του τελικού υπολοίπου θεωρούνται και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και 2 μήνες μετά τη λήξη της κατάρτισης.

Για τον υπολογισμό των δύο τελευταίων δόσεων θα λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αναπροσαρμογές της εγκριθείσας ενίσχυσης.

Για την καταβολή των δόσεων θα ζητηθούν:

α)Αθεώρητο Tιμολόγιο  Επιχορηγήσεων

β)Συνεργαζόμενη  Τράπεζα και το IBAN του λογαριασμού της Επιχείρησης

γ)Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Όροι Καλής Εκτέλεσης του Προγράμματος Κατάρτισης

 

Οι εκπαιδευτικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 0.18805/Oικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1.8233/οικ. 3.1452/2011(ΦΕΚ 1423/ Β/16.06.2011) ΚΥΑ, στη Σύμβαση Συνεργασίας και στη με αρ.1.5188/οικ.3.968 /915/ΦΕΚ Β/20.05.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ  (ΕΣΔΕΚ).

Ειδικότερα:

Το Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα ( θεωρία και πρακτική άσκηση) να συμφωνεί με την αρχική έγκριση και τις εγκεκριμένες αλλαγές.

Είναι υποχρεωτική η ακριβής αναφορά του χρόνου του διαλείμματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από το Δικαιούχο (επιχείρηση) ώστε να εξασφαλίζεται η συνάφειά της με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευτή.

Αντικατάσταση  των εκπαιδευτών είναι εφικτή από εκπαιδευτές που διαθέτουν τουλάχιστον τα ίδια τυπικά προσόντα. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την αντικατάσταση στο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , και στο email  της Περιφερειακής  Δ/νσης που ανήκει η επιχείρηση μέχρι και 15 λεπτά μετά την έναρξη υλοποίησης .

Ο αριθμός απουσιών των καταρτιζομένων επιτρέπεται σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος και αυξάνεται στο 20% για άτομα με αναπηρίες  ή σε καταρτιζόμενους που έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε Νοσοκομείο και σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο  4, παρ. 4.2.6, σημ.7 του ΕΣΔΕΚ.

Αντικατάσταση καταρτιζομένων είναι εφικτή πριν τη συμπλήρωση του 10% των ωρών  του  προγράμματος κατάρτισης. Σε αυτή την περίπτωση οι παρουσίες του νέου καταρτιζόμενου υπολογίζονται από την ημέρα συμμετοχής του στο πρόγραμμα κατάρτισης. Αντικατάσταση καταρτιζόμενου μετά τη συμπλήρωση του 10% των ωρών του προγράμματος δε γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησης καταρτιζομένων, (χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασης) ή διακοπής της παρακολούθησης του προγράμματος λόγω απουσιών, ο Δικαιούχος  υποχρεούται να ενημερώνει  πριν από κάθε  αλλαγή την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ με κοινοποίηση  στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (A3), δηλώνοντας την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης του καταρτιζόμενου.

Σε περίπτωση, που πριν την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος του αντίστοιχου εγκεκριμένου και πάντως μεγαλύτερος του κατωτάτου επιτρεπτού ορίου, ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει την Αρμόδια Διεύθυνση Α3 του ΟΑΕΔ, έως και 15 λεπτά μετά την έναρξη στο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Στη συνέχεια, ο ΟΑΕΔ κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης τουλάχιστον του 60% του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, εκδίδει απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κατά τις αντίστοιχες ανθρωποώρες και του εγκριθέντος κόστους του προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Δικαιούχο και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο παράρτημα της Σύμβασης που θα έχει υπογραφεί.

Σε περίπτωση που μετά την έναρξη του προγράμματος καταρτιζόμενος αποχωρήσει  ή υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών ή / και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του Δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος μειώνεται κατά τις ανθρωποώρες κατάρτισης που δεν εκτελέστηκαν.

Ο Δικαιούχος σύμφωνα με τα ανωτέρω οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Διεύθυνση Α3 του ΟΑΕΔ, για τις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να το λάβει υπόψη της κατά την υλοποίηση και πληρωμή των δόσεων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και κατόπιν εγγράφου αιτήματος της επιχείρησης επαρκώς τεκμηριωμένου, είναι δυνατή η έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και επιχείρησης σε ποσοστό έως 20% του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών.

Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά  ποσών δεν θα επηρεάζει το Μ.Ω.Κ.  και το εύρος αμοιβής των Συμβούλων.

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) εκδίδει στη συνέχεια Απόφαση αναπροσαρμογής πριν την καταβολή της επόμενης δόσης στο Δικαιούχο και πάντως το αργότερο με την εξέταση της αίτησης τελικής πληρωμής. Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στο Δικαιούχο και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο παράρτημα της Σύμβασης Συνεργασίας.

Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο το συνολικό κόστος του Προγράμματος μειώνεται με τα ποσά που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων ανά τμήμα δεν μπορεί να είναι ανώτερος των 25 και κατώτερος των 5 ανά τμήμα. Μείωση του αριθμού εκπαιδευόμενων ανά πρόγραμμα κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, χωρίς υπαιτιότητα του Δικαιούχου, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, εφόσον η μείωση αυτή υπερβαίνει το 30% του συνολικού αριθμού των καταρτιζομένων.

Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής ημερομηνίας διενέργειας του προγράμματος, ο Δικαιούχος οφείλει να το γνωστοποιήσει στο email της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ με κοινοποίηση  στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (A3) στο email, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , μέχρι και 15 λεπτά μετά την έναρξη υλοποίησης, προσδιορίζοντας τη νέα ημερομηνία υλοποίησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες μετά την αναβληθείσα ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Παρακολούθηση Οικονομικού  Αντικειμένου

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Οι δαπάνες για την χρηματοδότηση των Προγραμμάτων πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές που περιγράφονται στο ΕΣΔΕΚ και για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες πρέπει:

ü      Να είναι σύμφωνες με την εγκριτική απόφαση

ü      Να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στον επιλέξιμο χρόνο

ü      Να αποδεικνύονται από τα απαραίτητα παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ η δε υποχρέωση να έχει αναληφθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ 0.18805/Oικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1.8233/οικ. 3.1452/2011(ΦΕΚ 1423/ Β/16.06.2011) ΚΥΑ και μέχρι 2 μήνες από τη λήξη της υλοποίησης του σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής.

ü      Όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον δεν έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση από άλλη χρηματοδοτική πηγή.(Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Π.Δ.Ε., κα).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

Τυποποίηση Φακέλων Τήρησης Εγγράφων

Για την ορθή διαχείριση και τη ομοιόμορφη παρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος, προτείνεται η τήρηση των εγγράφων, που αφορούν στην υλοποίησή του, σε ξεχωριστούς φακέλους.

Κοινά δικαιολογητικά θα τηρούνται ενιαία στον αντίστοιχο φάκελο ενώ τα δικαιολογητικά που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης θα ξεχωρίζουν ανά πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του Προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του Προγράμματος.

Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Οι έλεγχοι υλοποίησης του προγράμματος θα διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6−6−2001 (ΦΕΚ  746/Β/14-6-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην με αριθμό 2854/01−07−2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με: τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας Σύμβασης, καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.09),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Α. Έλεγχος από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ δύναται να ασκήσει έλεγχο σε όλα τα στάδια του Προγράμματος από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση και ειδικότερα:

ü  Ελέγχει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την προετοιμασία εκτέλεσης του Προγράμματος αλλά και κατά την υλοποίησή του.

ü  Ελέγχει την νομιμότητα των δαπανών, την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από το Δικαιούχο, στα πλαίσια του Δελτίου Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Δικαιούχος και την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με ισχύουσες  διατάξεις.

ü  Πραγματοποιεί ελέγχους στο Πρόγραμμα μετά τη γνωστοποίηση έναρξης από τον Δικαιούχο και βελτιώνει την τήρηση των υποχρεώσεών του.

Οι έλεγχοι διενεργούνται μέσω των στοιχείων που υποχρεούται να υποβάλει ο Δικαιούχος στον ΕΦΔ (ΟΑΕΔ) και επιτόπια κατά την εκτέλεση του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού.

Ο έλεγχος στους Δικαιούχους μπορεί να αφορά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, σε σχέση με αυτά που έχουν αποτυπωθεί και έχουν αποτελέσει αντικείμενο της Σύμβασης Συνεργασίας .

Α.1.Διαδικασία και όργανα ελέγχου εκ μέρους του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΣΔΕΚ και της με αριθ. 0.18805/Οικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1.8233/οικ. 3.1452/2011(ΦΕΚ 1423/ Β/16.06.2011) ΚΥΑ, δύναται να ασκήσει έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ειδικότερα ο έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος θα πραγματοποιείται ως εξής:

Προληπτικός έλεγχος: διενεργείται πριν την έναρξη της υλοποίησης του Προγράμματος, κατά τα στάδια της προετοιμασίας εκτέλεσης και ελέγχεται η ικανότητα του Δικαιούχου  να υλοποιεί το πρόγραμμα.

Έλεγχος κατά την εκτέλεση του Προγράμματος : διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και με επιτόπιους ελέγχους. Συγκεκριμένα ελέγχεται η νομιμότητα και ο τρόπος τήρησης των δαπανών, η τήρηση των διαδικασιών, η αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων, που δηλώνονται από το Δικαιούχο στο Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Δικαιούχος με την έγκριση του Προγράμματος και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Προγράμματος: διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης του προγράμματος από το Δικαιούχο, είναι επιτόπιος, αφορά το φυσικό αντικείμενο, καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσμα και συντάσσεται πόρισμα ελέγχου.

Ο έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα:

1). Γενικός έλεγχος

Επιτόπιος έλεγχος, ο οποίος είναι δειγματοληπτικός και ασκείται σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Προγράμματος από την προετοιμασία έως την ολοκλήρωσή του και αφορά τη διαδικασία διαχείρισης, την τήρηση των δαπανών, την τήρηση των διαδικασιών, την αξιοπιστία των πληροφοριών και των οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τους Δικαιούχους και αναλυτικότερα ελέγχεται:

ü      Η τήρηση και η εφαρμογή των συστημάτων, της μεθοδολογίας υλοποίησης, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και των αποτελεσμάτων,  όπως αυτά αναφέρονται στα υποδείγματα   2 Α, 15 Α.

ü      Η διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης.

Επίσης, για να είναι επαρκής ο έλεγχος πρέπει να επιτυγχάνεται η επαλήθευση της λογιστικής καταχώρησης των δαπανών σε όλα τα επίπεδα και συγκεκριμένα ο Δικαιούχος πρέπει:

ü      Να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν το Πρόγραμμα

ü      Να εφαρμόζει όπου είναι δυνατό το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τον ΚΒΣ.

ü      Οι λογιστικές καταχωρήσεις του πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος κατά την εκτέλεση του Προγράμματος.

ü      Να καταχωρεί τις δαπάνες του προγράμματος με σαφή και διακριτό τρόπο.

Ο έλεγχος ασκείται από ομάδες ελέγχου αποτελούμενες  από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ με εμπειρία στην διαχείριση και τον έλεγχο προγραμμάτων. Οι ομάδες ελέγχου συγκροτούνται με Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Κατά τον έλεγχο συμπληρώνεται ειδικά διαμορφωμένο έντυπο σε τρία αντίγραφα (ανά ελεγχόμενο πρόγραμμα). Ένα αντίγραφό παραδίδεται άμεσα στον υπεύθυνο του προγράμματος.  Τα άλλα δύο αντίγραφα υποβάλλονται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (A3), αντίστοιχα.

Τα παραστατικά που θα ελεγχθούν πρέπει να είναι τα πρωτότυπα (κυρίως παραστατικά πληρωμών), θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται από τους ελεγκτές.

Σε περίπτωση επιμερισμού των δαπανών ενός τιμολογίου θα σημειώνεται η αναλογία του ποσού και το πρόγραμμα στο οποίο αντιστοιχεί.

Πορίσματα ελέγχου που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης, τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το οποίο αποφασίζει την περικοπή μέρους της χρηματοδότησης, ή την ακύρωση του προγράμματος και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

2).Έλεγχος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

Έλεγχος υλοποίησης που ασκείται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ που ορίζονται σύμφωνα με τους όρους της 2/34255/0022/6-6-2001 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 746/Β/14-6-2001). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην με αριθμό 2854/01−07−2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

2.1 Επίπεδο Ελέγχου υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:

ü Πρωτοβάθμιος,

ü Δευτεροβάθμιος και

ü Τριτοβάθμιος

Οι έλεγχοι και των τριών βαθμίδων πραγματοποιούνται από δύο Ελεγκτές.

 

2.2  Αρμοδιότητες Συντονιστών

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει έγκριση για περισσότερα του ενός προγραμμάτων κατάρτισης ο φάκελος έναρξης υλοποίησης θα υποβάλλεται ανά πρόγραμμα κατάρτισης:

Οι Συντονιστές, μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών, ελέγχουν αν το πρόγραμμα κατάρτισης που θα υλοποιηθεί έχει εγκριθεί και αν τα στοιχεία υλοποίησης ανταποκρίνονται στα στοιχεία του εγκριθέντος προγράμματος. Επιπλέον ελέγχεται αν όλα τα έντυπα που προβλέπονται από τον Οδηγό Υλοποίησης Προγράμματος περιέχονται στο φάκελο έναρξης.

Οι Συντονιστές α μ έ σ ω ς μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών του φακέλου διαβιβάζουν, με το ταχύτερο μέσο, το φάκελο έναρξης υλοποίησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ απ’ όπου ορίζονται οι ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην 2/34255/0022/6-6-2001 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις υποβολής από το Δικαιούχο οποιασδήποτε μεταβολής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες υποβάλλονται μέσω πρωτοκόλλου.

Σε καμία περίπτωση δεν θα παραλαμβάνεται απ’ ευθείας από Υπηρεσία ή Ελεγκτή φάκελος υλοποίησης ή μεταβολής του προγράμματος κατάρτισης κατά παράκαμψη της ανωτέρω διαδικασίας.

Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος παραστεί ανάγκη αλλαγής Ελεγκτών ο φάκελος επιστρέφεται στην αρμόδια Υπηρεσία από την οποία έγινε η ανάθεση ελέγχου, μαζί με τα φύλλα ελέγχου και χρεώνεται εκ νέου σε νέους Ελεγκτές οι οποίοι θα συντάξουν τη Γενική Έκθεση βάσει του συνόλου των ελέγχων που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Σκοπός του ελέγχου

Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση της ορθής ή μη υλοποίησης του εγκριθέντος προγράμματος κατάρτισης.

 

Υποχρεωτικοί έλεγχοι

Υφίσταται υποχρέωση για τον ΟΑΕΔ (εκτός των δειγματοληπτικών ελέγχων των Αρμοδίων Υπουργείων και των Υπηρεσιών της Ε.Ε.) πραγματοποίησης από δύο έως τριών  πρωτοβάθμιων ελέγχων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, εκ των οποίων  ο ένας διενεργείται  τουλάχιστον στο 60% υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Επίσης διενεργείται έλεγχος και κατά την πρακτική άσκηση.

Έκθεση Εποπτείας

Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών ελέγχων για τη σωστή διενέργεια των ελέγχων οι Ελεγκτές και οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να δώσουν προσοχή στα εξής:

ü Ο έλεγχος πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του δηλωθέντος ωραρίου εκπαίδευσης, χωρίς προειδοποίηση του Δικαιούχου, εκτός της ώρας του διαλείμματος, όπως και 15 λεπτά μετά την έναρξη της κατάρτισης.

ü Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι Ελεγκτές διαπιστώνουν τον αριθμό των παρόντων (σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα από τους καταρτιζόμενους παρουσιολόγια) και τον καταχωρούν στην Έκθεση Ελέγχου σε αντιπαραβολή με τον αριθμό των καταρτιζομένων που θα έπρεπε σύμφωνα με τους δηλωθέντες να είναι παρόντες. Ελέγχουν επίσης αν η ενότητα που διδάσκεται εκείνη την ώρα (σύμφωνα με το αναρτημένο δελτίο διδασκόμενης ύλης) ανταποκρίνεται στην προβλεπόμενη από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και αν ο Εκπαιδευτής ή ο αναπληρωτής του είναι ο ίδιος που αναφέρεται για τη συγκεκριμένη ενότητα. Επιπλέον  ελέγχεται η συμπλήρωση των ερωτημάτων  έτσι όπως αυτά  παρουσιάζονται στα Υποδείγματα 2Α ,15 και  15Α.

Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου κατά τον έλεγχο, χωρίς να έχει δηλωθεί η απουσία του μέσω email  θεωρείται ότι, ο καταρτιζόμενος απουσίαζε καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από την έναρξή του μέχρι και την ημέρα του έλεγχου.

 

Γενική Έκθεση

Μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και σε διάστημα 10 ημερών θα συντάσσεται από τους αρμόδιους Ελεγκτές του ΟΑΕΔ, Γενική Έκθεση σε τρία αντίγραφα (με πρωτότυπες υπογραφές). Το ένα από αυτά παραδίδεται στο Δικαιούχο με υπογραφή και τα άλλα δύο υποβάλλονται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (A3), αντίστοιχα.

 

Στη Γενική Έκθεση θα υπολογίζονται ανθρωποώρες μόνο αν το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί ικανοποιητικά. Η Γενική Έκθεση είναι θετική, όταν μεταξύ των ελέγχων υπάρχει το πολύ ένας αρνητικός, ο οποίος συνυπάρχει με δύο τουλάχιστον θετικούς ελέγχους.

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου μετά από πρώτο θετικό έλεγχο, για την εξασφάλιση αντικειμενικότερου αποτελέσματος, επιδιώκεται η διενέργεια και τρίτου ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των στοιχείων των Εκθέσεων Εποπτείας και της Γενικής Έκθεσης.

Ένας έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός όταν συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους :

ü      Απουσιάζουν όλοι οι καταρτιζόμενοι ή σε κάθε περίπτωση ποσοστό άνω του 50 % του αριθμού αυτών που έχει δηλωθεί.

ü      Απουσιάζει ο Εκπαιδευτής.

ü      Ο Εκπαιδευτής δεν είναι ο δηλωθείς ή δεν υπάρχει προηγούμενη σχετική ενημέρωση για αντικατάστασή του.

ü      Δεν τηρείται το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

ü      Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρέχονται διευκολύνσεις στον Ελεγκτή προκειμένου να ελέγξει την υλοποίηση του προγράμματος.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση αρνητικής εικόνας θα τεκμηριώνονται οι απόψεις των ελεγκτών με σαφείς παρατηρήσεις  στις Εκθέσεις Εποπτείας όσο και της Γενικής Έκθεσης.

Παρέκκλιση των όρων υλοποίησης

Εκθέσεις Εποπτείας και  Γενικές Εκθέσεις που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης, τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το οποίο αποφασίζει την περικοπή μέρους της χρηματοδότησης, ή την ακύρωση του προγράμματος και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ενστάσεις

Σε περίπτωση αρνητικών Ελέγχων, όλων των βαθμίδων, παρέχεται το δικαίωμα ένστασης από το Δικαιούχο εντός 10 ημερών από τη διενέργεια του  ελέγχου.

Η ένσταση αποστέλλεται μαζί με το αντίγραφο του Ελέγχου στην Διεύθυνση Α3 του ΟΑΕΔ (Εθν. Αντίστασης 8 , 17456 Άλιμος) την οποία η αρμόδια Διεύθυνση θέτει υπόψη στο Δ.Σ του ΟΑΕΔ  για την λήψη απόφασης.

Ο Ελεγκτής πρέπει να επισημαίνει το δικαίωμα ένστασης στον Δικαιούχο  κατά την παράδοση του εντύπου Ελέγχου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

Δημοσιότητα

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (δηλαδή, οι επιχειρήσεις και οι Φορείς κατάρτισης) των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 13    της με αριθμ.  0.18805/Οικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18-10-2010) ΚΥΑ,  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1.8233/οικ. 3.1452/2011(ΦΕΚ 1423/ Β/16.06.2011) ΚΥΑ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο

Γενικές Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση αλλαγής Επωνυμίας ή Νομικής μορφής του Δικαιούχου, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα η Διεύθυνση  Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) του ΟΑΕΔ, ώστε να επιταχύνεται η εκταμίευση των δόσεων και η αποπληρωμή των προγραμμάτων.

Ο ΟΑΕΔ προετοιμάζει ηλεκτρονικό σύστημα  διαχείρισης και παρακολούθησης των προγραμμάτων, που εφόσον  ολοκληρωθεί μέχρι την έγκριση των αιτήσεων για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα  και βρίσκεται σε στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, τότε η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία  έντυπης διαχείρισης και παρακολούθησης των προγραμμάτων θα υλοποιηθεί μηχανογραφικά. Σε αυτή τη περίπτωση θα υπάρξει αντίστοιχος  συμπληρωματικός  Οδηγός.