Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος   2016

   Παροχή φοροαπαλλαγών και έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις δίνει το νομοσχέδιο για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

     Το νέο νομοθετικό κείμενο που επιδιώκει να στηρίξει την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας στο επόμενο διάστημα προβλέπει οκτώ κατηγορίες

  • Ενισχύσεις που αφορούν τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Προβλέπει συγκεκριμένα ότι όσον αφορά υγιείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν γρήγορα και με ελάχιστα κριτήρια στις διατάξεις του νόμου ενισχύονται με κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής για δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων ή μεταχειρισμένων υπό προϋποθέσεις μηχανημάτων . Επίσης επιδοτούνται και τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων .

  • Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια με φορολογική απαλλαγή. Όσες επενδύσεις υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές έχουν φοροαπαλλαγή , επιχορήγηση , επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης .

  • Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις .Οι επενδύσεις τους επιχορηγούνται με 70% ,έχουν φοροαπαλλαγή ,επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης .

  • Επενδύσεις καινοτόμες. Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις η επιχορήγηση φτάνει το 70% του ποσοστού της επένδυσης , προβλέπονται φοροαπαλλαγές , επιδότηση χρηματοδοτική μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης .

  • Συνέργειες και δικτυώσεις. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούχοι είναι σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης , που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και κοινών δράσεων . Τα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης , της φοροαπαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης .

  • Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – ταμεία συμμετοχών. Στόχος είναι η σύσταση και η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε Ταμεία Συμμετοχών . Το Δημόσιο επενδύει σε Ταμείο Συμμετοχών με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων . Στη συνέχεια ο διαχειριστής των Ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα . Οι επιδιώξεις του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση εξαιρετικά δυναμικών υφισταμένων επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων ,η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων , συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν 250 ως 500 εργαζομένους .

  • Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια . Θα συμμετέχουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις ανά Περιφέρεια και συνεργασία με πανεπιστημιακό ίδρυμα ώστε να προτείνουν επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περιοχή και σε κλάδο .

  • Μεγάλες επενδύσεις . Τα επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον μια θέση εργασίας ανά 1 εκατ. κόστος επένδυσης θα έχουν σταθερό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για 12 χρόνια και περίπτωση μείωσης αυτός θα μειώνεται. Επίσης θα παίρνουν άδεια με τη διαδικασία fast track