Δ6

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ,ΕΠ και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Α/Α

 

                                                 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020

2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π) 3

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

3

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

10

4

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10.2 (ii)

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

7

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΤ

8

ΔΡΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ,ΕΠ και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

   9

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχοι της Δράσης είναι:

-Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο βρίσκεται στις ανώτερες βαθμίδες καθώς και των ερευνητών για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της διευκόλυνσης της διατήρησης της επιστημονικής αρτιότητας και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης.

-Η ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ των μελών ΔΕΠ,ΕΠ και Ερευνητών ώστε η νέα γνώση που παράγεται από την έρευνα να μεταδίδεται μέσω της εκπαίδευσης με αποτέλεσμα το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις νέες τεχνολογικές και οργανωτικές μεθόδους.

10

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Φορείς Υποδοχής των ερευνητικών προτάσεων. Ο Φορέας Υποδοχής αποτελεί το φορέα στις εγκαταστάσεις του οποίου θα υλοποιηθεί το ερευνητικό έργο και εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες φορέων:

  • Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας
  • Ερευνητικοί Φορείς της χώρας
  • Φορείς του Ν.3432/2006

11

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥ

Kρατική Ενίσχυση

12

ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Βασική και Βιομηχανική.

13

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όσα μέλη ΔΕΠ και ΕΠβρίσκονται στις ανώτερες βαθμίδες (αναπληρωτές, καθηγητές ) καθώς και ερευνητές (Β,Α ) οι οποίοι και θα ονομάζονται Κύριοι Ερευνητές (Κ.Ε).

Μέσω της Δράσης δίνεται η δυνατότητα στους Κ.Ε

Στην ερευνητική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν άλλα μέλη ΔΕΠ,ΕΠ και Ερευνητές των παραπάνω βαθμίδων. Η συμμετοχή στην ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων είναι υποχρεωτική.

Η συμμετοχή τεχνικού προσωπικού θα αφορά στην απολύτως απαραίτητη τεχνική υποστήριξη της υλοποιούμενης πρότασης.

Τα έργα θα έχουν διάρκεια 2 χρόνια και θα στοχεύουν στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας κυρίως με τη μορφή δημοσιεύσεων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά.

14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

25.000.000€

15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ

100.000€

16

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

24 Μήνες

17

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

-Αγροβιοδιατροφή

-Ενέργεια

-Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

-Μεταφορές και Logistics

-Tεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

-Υγεία – Φάρμακα

-Υλικά

-Τουρισμός

-Πολιτισμός

-Κοινωνική & Ανθρωπιστική Έρευνα

18

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

-Κανονισμός (Ε.Ε.) αρίθ. 1303/13 (ΕΚΤ) (Γενικός Κανονισμός)

-Κανονισμός (Ε.Ε) αριθ. 1304/13 (ΕΚΤ)

-Κανονισμός (Ε.Ε) 651/2014

19

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

20

ΑΜΟΙΒΕΣ

Επιμίσθια ή μέρος αμοιβής μελών ΔΕΠ,ΕΠ και Ερευνητών με την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτεται από τον τακτικό Π/Υ.

Μηνιαία αποζημίωση υπόλοιπων μελών της ομάδας.

Τουλάχιστον το 70% του Π/Υ της πράξης

21

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Θα περιλαμβάνουν μετακινήσεις του/της ΚΕ ή μέλους της ομάδας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια για τα αποτελέσματα της ερευνητικής πράξης.

22

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Δημοσιεύσεις του/της Κ.Ε σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, εγγραφή σε συνέδρια, poster, δαπάνες προετοιμασίας δημοσιεύσεων, οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων, δημιουργία ιστοσελίδας.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων θα αποτελεί υποχρεωτική δραστηριότητα

23

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

- Αναλώσιμα θα αφορούν στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας.

-Οι αποσβέσεις θα αφορούν σε απόσβεση μικροεξοπλισμού

24

ΕΜΜΕΣΕΣΔΑΠΑΝΕΣ   (FLAT RATE)

10% ή 17%

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

1 ) Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Για τις εμπροσθοβαρείς δράσεις η υλοποίηση θα γίνεται κατά προτεραιότητα σε δράσεις ανέργων και νέων)

2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

3) Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (Δ.Α.), Γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

4) ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.