ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

                 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 απευθύνεται γενικά στις ίδιες κατηγορίες επιχειρήσεων με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους .

Αυξημένες όμως ενισχύσεις προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες :  Εξωστρεφείς, Καινοτόμες, Συγχωνευμένες, Αύξησης απασχόλησης, Συνεταιρισμούς, Τεχνολογίας, Αυξημένης προστιθεμένης αξίας, Σε βιομηχανικές   περιοχές, Σε ειδικές περιοχές.  

  • Τροποποιείτε το χρονικό διάστημα τήρησης των υποχρεώσεων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης . Συγκεκριμένα , ο νέος αναπτυξιακός νόμος ορίζει τα τρία (3)έτη για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις , τα πέντε (5) έτη για τις μεσαίες και τα επτά (7) για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

  • Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας (αιολικά , φωλτοβολταϊκά κ.λπ.) δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου , με εξαίρεση κάποια μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών , μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ , παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων κ.λπ.

  • Αλλαγή στο ποσοστό επιλέξιμων κτιριακών δαπανών: Πλέον δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 60 % για τουριστικές επενδύσεις , στο 70% για logisticsκαι 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια .

  • Τίθεται ανώτατο όριο 5.000.000 ευρώ στο συνολικό ποσό ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο .Επιπλέον , οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη και 2.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

  • Πάνω από τριάντα (30) Υπουργικές Αποφάσεις & Προεδρικά διατάγματα   απαιτούνται να εκδοθούν προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στον νέο νόμο.

  • Τροποποιείται για πρώτη φορά το πλαίσιο εφαρμογής ως προς τους όρους καταβολής των ενισχύσεων σε όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη ενταχθεί στις διατάξεις των προηγούμενων νόμων (3299/2004 και 2908/2011) και εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

  • Τη χρήση φορολογικού κινήτρου , με το οποίο θα αποκτήσουν τη δυνατότητα απαλλαγής καταβολής φόρου ίσου με το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης ,μπορούν να επιλέξουν αρχικά οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους (αντί του κινήτρου της επιχορήγησης με το οποίο είχε εγκριθεί η επενδυτική τους πρόταση ).

  • Η καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης στις επιχειρήσεις που τελικά δεν θα επιλέξουν το κίνητρο τηςφορολογικής απαλλαγής θα πραγματοποιείται σε επτά (7) δόσεις μέσα σε περίοδο πέντε (5) έως επτά (7) ετών .

  • Προβλήματα στην αγορά αναμένεται να προκαλέσει η ρύθμιση αυτή , ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις εκείνες που είτε έχουν ολοκληρώσει την επένδυση τους και αναμένουν άμεσα την καταβολή της επιχορήγησης , είτε έχουν εκχωρήσει την επιχορήγηση σε τραπεζικά ιδρύματα , καταβάλλοντας ιδιαίτερα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος για σειρά ετών .

  • Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάγονται στις ρυθμίσεις του νέου νόμου και όλα τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχουν στο παρελθόν κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή. Εξαιρούνται εκείνα τα επενδυτικά σχέδια του Ν.3299/2004 που έχουν ενταχθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Καθημερινή