ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - STARTUP COM

Προυπολογισμός 50 εκ. για νεοφυείς επιχειρήσεις (startup companies):
Δράση 1.
Επιδότηση 100% για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και θέσεων απασχόλησης, με προϋπολογισμό από  25.000 έως 40 .000 €.

Βασική προϋπόθεση: κάρτα ανεργίας χωρίς όρια ηλικίας.
Αφορά 2500 περίπου νέες επιχειρήσεις
Επιλέξιμες δαπάνες μεταξύ άλλων :

Δαπάνη ενοικίων
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
Ασφαλιστικές εισφορές
Δαπάνη συμβουλευτικής παρακολούθησης
Δαπάνη για την πρόσληψη υπαλλήλου για 12 έως 18 μήνες  
Σε τελικό στάδιο σχεδιασμού:
Δράση 2.
Και 25 εκατ. για παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων (ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση – συμβουλευτική) σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους : κλαδικούς φορείς, Επιμελητήρια, κλπ.

Αναμένεται η προδημοσίευση και ο οδηγός του προγράμματος  συντόμως  (2015).