ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ

Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων

1) Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του παρόντος νόμου, το ύψος των οποίον, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλουν κάθε έτος, καθορίζεται με υπουργική απόφαση  των  αρμοδίων Υπουργών.

2) Για τα επενδυτικά σχέδια της παραπάνω κατηγορίας το χορηγούμενο ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής :

Ø                 Για το τμήμα μέχρι πένήντα  εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης

Ø                 Για το τμήμα που υπερβαίνει τα πενήντα  εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ μέχρι και τα εκατό εκατομμύρια (100.000.0000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης

Ø                 Για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 30% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε επενδυτικό σχέδιο το 60% της συνολικής ενίσχυσης.

3) Για τον προσδιορισμό του ποσού ενισχύσεων της προηγούμενης περίπτωσης, ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ενιαίο, όταν η επένδυση πραγματοποιείται εντός μιας τριετούς περιόδου εκ μέρους μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων και αποτελείται από πάγια στοιχεία ενεργητικού συνδυαζόμενα κατά αδιαίρετο από οικονομική άποψη τρόπο.

4) Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

5) Τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής υποβάλλονται καθόλη την διάρκεια του έτους στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου και, εφόσον ο συνολικός βαθμός αξιολόγησης υπερβαίνει το ελάχιστο όριο βαθμολογίας που τίθεται, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων μέχρι εξαντλήσεως των οριζόμενων κατ’ετος ενισχύσεων.

Για τα προαναφερόμενα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις που αφορούν τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης ήτοι  10.000.000  για μεμονωμένη επιχείρηση και 15.000.000 για το σύνολο των συνεργαζόμενων – συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

6) Με  νόμο  και  υπουργικές  αποφάσεις  θα  καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής  για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων.