ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΓΕΝΙΚΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΣΥΝΟΧΗ

Περιφερειακή Συνοχή, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλουν στην φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Στην κατηγόρια αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για της υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% του πίνακα του % Ενίσχυσης . Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του πίνακα συμπληρώνεται με την  ενίσχυση  φορολογικής απαλλαγής.