ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ


                 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 1. 1. Πως βοηθούν την εθνική οικονομία τα επιδοτούμενα προγράμματα ;

Η σωστή έκφραση είναι επιχορηγούμενα προγράμματα, αλλά έχει επικρατήσει η έκφραση επιδοτούμενα όποτε χρησιμοποιούμε ευρέως την τελευταία.

Η βοήθεια που παρέχουν στην Ελληνική Οικονομία τα σωστά επιδοτούμενα προγράμματα είναι πολλαπλή και συγκεκριμένα ενισχύουν την ανάπτυξη ορισμένων τομέων που έχουν ανάγκη, βελτιώνουν τις υποδομές των επιχειρήσεων, αυξάνουν την παραγωγικότητα, βελτιστοποιούν την οργάνωση, μειώνουν το κόστος παραγωγής και εν τέλη αυξάνουν την απασχόληση, που είναι το ζητούμενο σήμερα. Όλοι αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με την πραγματική υλοποίηση αυτών των επιδοτούμενων προγραμμάτων.

 

 1. 2. Επαρκούν τα κονδύλια που διατίθενται  για τους συγκεκριμένους τομείς ;

Τα κονδύλια που διατίθενται για τα επιδοτούμενα προγράμματα είναι σχεδόν πάντα λιγότερα από τις ανάγκες του εκάστοτε κλάδου.

Το φαινόμενο αυτό έχει και τις συνέπειες του για τους υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι ταλαιπωρούνται για να συντάξουν του φακέλους (με τα χίλια δυο στοιχεία), ξοδεύοντας χρόνο και  χρήμα και στο τέλος αποτυγχάνουν, ενώ πίστευαν ότι θα έπρεπε να ανήκουν στους δικαιούχους του προγράμματος. Για αυτό είναι σημαντική η συνδρομή εξειδικευμένου συμβούλου στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου.

 

 1. 3. Είναι σωστή η κατανομή των κονδυλίων ανά περιφέρεια και γιατί διαμαρτύρονται κάποιοι ;

 

Μερικές φορές, παρατηρείται το φαινόμενο, κάποιες περιφέρειες να έχουν μικρή κατανομή κονδυλίων ενώ έχουν περισσότερο πληθυσμό συγκριτικά με άλλες περιφέρειες, κάτι που φαίνεται άδικο. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κάθε πρόγραμμα σχεδιάζεται με κάποια σχετική ενίσχυση επιμέρους κλάδων που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και θα πρέπει να ενισχυθούν προνομιακά. Βέβαια ορισμένες φορές υπήρξαν και άλλα κριτήρια που δεν είχαν αμιγή οικονομική βάση.

 1. 4. Τι πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι επενδυτές ;

 Οι υποψήφιοι επενδυτές του  ΕΣΠΑ  (εμπορία, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταποίηση)  θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε αρκετά σημεία του προγράμματος. Πέραν της γενικής αρχής   ότι δεν κάνουμε επένδυση για να την κάνουμε, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ένα σοβαρό κίνητρο επιδότησης, επιπλέον δεν επιλέγουμε εξοπλισμό που δεν τον έχουμε ανάγκη ή που δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσουμε ποτέ.

Τέλος πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες αυτών των έων προγραμμάτων. Για να υποβάλλει μία επιχείρηση πρόταση και να έχει ελπίδες να υπαχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να βρίσκεται σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση (αυτήν την εποχή), να έχει ή να μπορεί να εξασφαλίσει το μισό ποσό της επένδυσης δεδομένου ότι οι τράπεζες είναι αρκετά φειδωλές στα δάνεια ακόμη και σε καλούς πελάτες.

Με το παραπάνω σκεπτικό μπορεί να φθάσει η αξιολόγηση μέχρι την βάση της βαθμολογίας αλλά αυτό δεν επαρκεί για να επιδοτηθεί η επένδυση. Θα πρέπει να πραγματοποιήσει ή να έχει ήδη τουλάχιστον τέσσαρα από τα έξι  βασικά στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω.

 1. Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας ( Σ.Δ.Π ).
 2. Κάποια καινοτομία σημαντική σε εθνική κλίμακα.
 3. Να έχει  πραγματοποιήσει εξαγωγές έστω και μία  φορά.
 4. Να έχει ή να αποκτήσει κάποια πνευματική ή βιομηχανική. ιδιοκτησία ( ΠΙ-ΒΙ )
 5. Να  πραγματοποιήσει  στοιχειώδη  εγκατάσταση  προστασίας  περιβάλλοντος  &  εξοικονόμησης  ενέργειας.

   6.  Να  διατηρήσει  το  υφιστάμενο  προσωπικό  αν  όχι  να  το  αυξήσει.

5. Υπάρχουν κλάδοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης ;

 

Υπάρχουν κλάδοι που η πολιτεία θα πρέπει να ενσκήψει και να βοηθήσει πραγματικά  με ειδικά προγράμματα ώστε να σταθούν στα πόδια τους για  να έχουν μέλλον.

Τα κονδύλια που θα συνοδεύουν του κλάδους αυτούς θα πρέπει να είναι επαρκή και να παρέχονται με συνέπεια, κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης (παραδείγματα σε αυτό είναι οι διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες που δυσκολεύτηκαν να ολοκληρωθούν, πιστεύοντας ότι μπορούν να βασιστούν σε συνεπή διαχρονική  χρηματοδότηση).

Οι κλάδοι που θα πρέπει να βοηθηθούν ενεργητικότερα, είναι αυτοί που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως του αγροτικού τομέα παραγωγής και μεταποίησης  προϊόντων, της υψηλής τεχνολογίας, της παραγωγής software  και  hardware, της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών, της έρευνας, της φαρμακοβιομηχανίας, των ιχθυοκαλλιεργειών, της  νανοτεχνολογίας και του τουρισμού.

 

 1. 6. Υπάρχουν κοινοτικά εμπόδια ως προς την κατανομή των κονδυλίων άνα είδος επένδυσης ;

Η κοινοτική κατανομή των κονδυλίων γίνεται σύμφωνα με ορισμένες ποσοτικές υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας έναντι της κοινότητας. Ιδιαίτερα δε στον αγροτικό τομέα, γίνεται με μεγάλη φειδώ και δεν ξεπερνά τα καθορισμένα όρια.

Παρέχονται επιδοτήσεις μέχρι συγκεκριμένης δυναμικότητας μονάδες, πέραν αυτής αναλαμβάνει ο καθένας μόνος του να επεκτείνει την μονάδα του αν φυσικά του επιτραπεί, πάντα μέσα στα κοινοτικά πλαίσια .

 

 1. 7. Υπήρχαν προγράμματα που δεν εξυπηρέτησαν το σκοπό τους ;

Κάθε πρόγραμμα σχεδιάζεται με σκοπό να «ικανοποιήσει» ένα , δύο ή περισσότερους αναπτυξιακούς στόχους.

Στην πράξη όμως αποδεικνύεται από την συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα και από τις επενδύσεις που σκέπτονται να πραγματοποιήσουν ή πραγματοποιούν οι επενδυτές κατά  πόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησε τους σκοπούς για τους οποίους έγινε. Γενικότερα ο χειρισμός κάθε προγράμματος από τους επενδύτες υποδεικνύει  την επιτυχία ή μη των προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του κάθε προγράμματος μας προσθέτουν εμπειρίες για τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων με λιγότερες ατέλειες .

 

 1. 8. Υπάρχει γραφειοκρατία για την σύνταξη των φακέλων ;

Οι σχεδιαστές των διαφόρων προγραμμάτων προκείμενου να διασφαλιστούν ως προς την αντικειμενικότητα των στοιχείων των υποψηφίων επενδυτών, ζητούν μία πλειάδα στοιχείων που πολλές φορές είναι δύσκολο ή πολύ δυσχερές να συλλεχθούν  στο χρόνο που πρέπει, το γεγονός αυτό κάνει κάποιους να το θεωρούν «βουνό» την σύνταξη των φακέλων και δεν συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα .

Επειδή όμως, σε πρώτη φάση, οι βαθμολογητές της επένδυσης για να είναι αντικειμενικοί πρέπει να στηρίζονται σε συγκεκριμένα «χαρτιά» (που το καθένα από αυτά μόνο του, για να εκδοθεί είναι μερικές φορές μία μικρή ταλαιπωρία  βλ. γραφειοκρατία). Με αυτόν τον τρόπο γεμίζει ένας ‘ευτραφής’ φάκελος, αλλά από την άλλη μεριά είναι απαραίτητο για την αντικειμενικότητα της βαθμολογίας.

Σε δεύτερη φάση είναι ο έλεγχος της ολοκληρωμένης πια επένδυσης. Οι ελεγκτές με την σειρά τους «ξεσκονίζουν» τα νέα δημιουργηθέντα έγραφα και κάνουν επιτόπιους ελέγχους για να ολοκληρώσουν το αναγκαίο γραφειοκρατικό “πανηγύρι”.

Γενικότερα αν αργότερα ολοκληρωθούν τα συστήματα, του ΚΕΠΥΟ και ορισμένων  άλλων υπηρεσιών (Δικαστηρίων, Επιμελητηρίων, ΙΚΑ, Πολεοδομίες. κτλ) θα μπορούσε να μειωθεί η γραφειοκρατία σημαντικά χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο κάθε υποψήφιος επενδυτής να τρέχει σε όλο σχεδόν τον κρατικό μηχανισμό για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

 1. 9. Γιατί μερικοί δεν πιστεύουν στα προγράμματα αυτά ;

 

Επειδή κατά καιρούς ακούγονται διάφορα, από δικαιούχους που απέτυχαν ενώ πίστευαν ότι είχαν άψογο φάκελο, από κάποιους άλλους «αετονύχηδες» ότι πήραν επιδότηση «μαϊμού» ενώ δεν έκαναν τίποτα. Θα πρέπει να τονίσουμε, στο σημείο αυτό, ότι μπορεί στο παρελθόν ενδεχομένως να συνέβαινε κάτι, όμως τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και τα κονδύλια σαφώς πιο περιορισμένα.

Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να «πιάσει» κάποιος μια σειρά  ανθρώπων αγνώστων μεταξύ τους ώστε να «προχωρήσει» την επένδυση του, γι’αύτο θα πρέπει ο εκάστοτε επενδυτής να είναι σίγουρος ότι θα βαθμολογηθεί αξιοκρατικά και θα ελεγχθεί κανονικά χωρίς παρεκκλίσεις.