ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Το  Εθνικό  Στρατηγικό  Σχέδιο  Ανάπτυξης  της  Αλιείας   ( ΕΣΣΑΑΛ )   καθορίζει  τις   προτεραιότητες  της  Ελλάδας  για  την  περίοδο  2007 – 2013.

Το  Ευρωπαικό   Ταμείο  Αλιείας  ( ΕΤΑ ),  περιγράφει    συνοπτικά  όλες  τις  πτυχές  της  κοινής   αλιευτικής  πολιτικής και    καθορίζει  τις  προτεραιότητες,  στόχους,  τους  απαιτούμενους  δημόσιους  πόρους  για  την  εφαρμογή  τους  ιδίως  σε  σχέση με :

 

  • Την  βιώσιμη  ανάπτυξη  των  αλιευτικών  δραστηριοτήτων
  • Την  βιώσιμη  ανάπτυξη  του  κλάδου  της  υδατοκαλλιέργειας
  • Την  βιώσιμη  ανάπτυξη  του  κλάδου  της  μεταποίησης  και  εμπορίας  αλιευτικών  προιόντων
  • Την  βιώσιμη  ανάπτυξη  της  αλιείας  εσωτερικών  υδάτων
  • Την  βιώσιμη  ανάπτυξη  των  αλιευτικών  περιοχών
  • Την  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  του  αλιευτικού  τομέα
  • Την  διατήρηση  του  ανθρωπίνου  δυναμικού  στον  αλιευτικό  τομέα  και  την  εξασφάλιση  βιώσιμης  απασχόλησης
  • Την  προστασία  και  την  βελτίωση  του  υδάτινου   περιβάλλοντος  που  σχετίζεται  με  τον  αλιευτικό  τομέα
  • Την  τήρηση  των  απαιτήσεων  επιθεώρησης  και  ελέγχου  των  αλιευτικών  δραστηριοτήτων  και  την  συλλογή  δεδομένων – πληροφοριών  για  την  κοινή  αλιευτική  πολιτική.
  • Την  ανάπτυξη  αλιευτικών  δραστηριοτήτων  εκτός  κοινοτικών  υδάτων.

 

Το  Εθνικό  Στρατηγικό  Σχέδιο  Ανάπτυξης  της  Αλιείας   ( ΕΣΣΑΑΛ )   της  περιόδου   2007 – 2013  έχει  εκπονηθεί  σε  στενή  συνεργασία  με  τους  εταίρους.