ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 Ενισχυόμενες δαπάνες για υλικά περιουσιακά στοιχεία

 Οι ενισχυμένες δαπάνες για υλικά περιουσιακά στοιχεία δύνανται να αφορούν :

α) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

β) Την αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :

 • η μονάδα αυτή έχει παύσει την λειτουργία της,
 • αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
 • η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείτε υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
 • αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.

 

γ) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και των φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.

δ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων και τεχνικών εγκαταστάσεων.

 Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για άυλα περιουσιακά στοιχεία

 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α παρούσας, προκειμένου να αποτελούν ανισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει :

 Να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού,

 • Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση,
 • Να αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά και
  • Να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

 Οι δαπάνες για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 1 παρ. 2 περ. β της παρούσας, πρέπει να συναρτώνται άμεσα με το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού και ενισχύονται μόνο για επενδυτικά σχέδια Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

 Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για μελέτες και αμοιβές συμβούλων

 Οι δαπάνες που αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού και ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό  (50%) του ενισχυόμενου κόστους αυτών.

 

 Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

 Τα έργα και τα προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας αποτελούν ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον :

Æ           Σχετίζονται με την δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης,

Æ           Πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και

Æ           Εκτελούνται από την επιχείρησης είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς ή με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για εφαρμοσμένη έρευνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, προσαυξανόμενο κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις και είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ.
 1. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μεσαίες επιχειρήσεις και το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μικρές επιχειρήσεις.
 1. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες :

 

 1. i.            Για εφαρμοσμένη έρευνα :

 

√              Δαπάνες προσωπικού ( ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια )

 

√              Δαπάνες για αγορά ή για μίσθωμα χρηματοδοτικής μίσθωσης οργάνων και εξοπλισμού στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Αν τέτοια όργανα και εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του ωφέλιμου βίου τους για το ερευνητικό σχέδιο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στην διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες υπολογίζονται με βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές απόσβεσης.

√              Τα έξοδα για κτίρια, στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Είναι επιλέξιμο μόνο το κόστος της απόσβεσης που αντιστοιχεί στην διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου, με βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές αποσβέσεων.


√              Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς , εφόσον δεν υπάρχει στοιχεία αθέμιτης σύμπραξης, καθώς και οι δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα.

 1. ii.            Για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας :

 

√              Όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονομής του  δικαιώματος στο πλαίσιο της αρχικής έννομης τάξης, περιλαμβανομένου των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος.

 

√              Οι δαπάνες μεταφοράς και άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του δικαιώματος σε άλλες τάξεις.

 

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν μετά την απονομή του δικαιώματος.