ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ (clustering)

ΕΙΔΙΚΟ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ

 Συνέργεια  και  Δικτύωση     (clustering)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργιας και δικτύωσης,   που  αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται   με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων  παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα  σχήματα  αυτά  απαρτίζονται  απο  10  τουλάχιστον  επιχειρήσεις  στην  Αττική  και  στη  Θεσ/νικη  και  απο  5  τουλάχιστον επιχειρήσεις  στην  υπόλοιπη  ελλάδα  και  λειτουργούν  υπο  μορφή  κοινοπραξίας. 

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όμως κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, έλέγχου ποιότητας, αποθήκευσης,  δικτύων  διανομής,  διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων   ή  παροχής  υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού κ.α.