ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

  1. Ως  « υλικά περιουσιακά στοιχεία »  νοούνται τα στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με τα κτήρια, τη μονάδα παραγωγής, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό.

 Ως « άυλα περιουσιακά στοιχεία »  νοούνται :

 Τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, συμπεριλαμβανομένου της απόκτησης σημάτων συμμόρφωσης και της προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού, και

  1. Τα στοιχεία που συνδέονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους, όπως οι δαπάνες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες μελετών για τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών, έρευνας αγοράς κ.α, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν συνεχόμενη ή παροδική δραστηριότητα, ούτε με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες την επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβούλων ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

 Ως « μελέτες και αμοιβές συμβούλων »  νοούνται αυτές που αφορούν την παρακολούθηση του υποβαλλόμενου και υλοποιούμενου επενδυτικού σχεδίου.

 Στα « έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας »  περιβάλλονται η εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη, σύμφωνα με την ορολογία του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία, και η απόκτησης και επικύρωση διπλωματών ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ως  « εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη » νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες.

Η εφαρμοσμένη έρευνα δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες σε εξέλιξη, ακόμα και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.

 Ως « επιλέξιμο κόστους ή επιλέξιμη δαπάνη » νοείται το σύνολο των δαπανών που δύνανται να ενισχυθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 το ν. 3908/2011.

 Ως « ενισχυόμενο κόστος ή ενισχυόμενη δαπάνη » νοείται το τμήμα των επιλέξιμων δαπανών το οποίο τελικώς ενισχύεται λαμβανομένων υπόψη των περιοριστικών, κατά κατηγορία δαπανών, του άρθρου 3 του ν. 3908/2011.

 Οι δαπάνες κατατάσσονται σε κατηγορίες που παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας, σε συμφωνία και με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Το εν λόγω Παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.