ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.            Κάθε επενδυτικό σχέδιο πού πληροί της προϋποθέσεις  του παρόντος νόμου αξιολογείται και βαθμολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων :

a) Κριτήρια αξιολόγησης του επενδυτικού φορέα.

i.      Χαρακτηριστικά του  φορέα ( Νομική μορφή – αριθμός απασχολούμενων)

ii.      Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης ( Συμμετοχή των μετοχών και των στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας) .

iii.       Εμπειρία της εταιρίας ( Χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά).

iv.      Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρωπίνου δυναμικού μετά την υλοποίηση της επένδυσης ( Τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού)

v.      Ιδία συμμετοχή στο συνολικό ή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ( Ποσοστό ίδιας συμμετοχής ).

 

b) Κριτήρια Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και    του επενδυτικού φορέα.

i.      Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης ( εισροές – εκροές της επένδυσης, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης )

ii.      Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα ( δείκτης ικανότητας αποπληρωμής δανείων, δείκτης κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσματικότητας )

iii.      Προοπτικές κλάδου ( ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων )

c) Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών.

i.      Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας ( δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και μάρκετινγκ, για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου, για πιστοποίηση και για κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας για πιστοποίηση ).

ii.      Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων .

iii.      Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων.

iv.      Ύψος της προστιθέμενης αξίας.

d) Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

i.      Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

ii.      Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

iii.      Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

iv.      Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.

v.      Ύψος του επενδυτικού σχεδίου και προέλευση ιδίων κεφαλαίων.

vi.      Δημιουργία συνεργατών – δικτύωσης  ( clusters )

 

2.            Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα επί μέρους στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθμολογίας και η στάθμισή τους, καθώς και το ελάχιστο όριο βαθμολογίας που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να συμπεριληφθεί στους Πίνακες κατάταξης της επόμενης παραγράφου.

3.          Με βάση την βαθμολογία των κριτηρίων του παρόντος άρθρου καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση την σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.