ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ

 Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από την σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρηματικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειας κατάρτισης των εργαζομένων, με έναν ή περισσότερους από τους επόμενους στόχους :

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης
  • Παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή και υπηρεσιών
  • Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϊόντων, υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά βελτιωμένων ή  τελείως διαφοροποιημένων, σε σχέση με τα υφιστάμενα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχειρήσης.

Με απόφαση του Υπουργείου , ορίζονται  οι  προδιαγραφές, οι  όροι και οι  προϋποθέσεις για την εξειδίκευση επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας αυτής.