ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΥΨΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

  1. Ελάχιστο ύψος επένδυσης

α)  Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε , ως εξής :

-         Για  Μεγάλες Επιχειρήσεις, στο πόσο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

-         Για  Μεσαίες Επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

-         Για  Μικρές Επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.0000) ευρώ .

-         Για  Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων  γενικής επιχειρηματικότητας   το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο μισό (1/2) των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.(  ήτοι :  500.000,  250.000,  150.000  &  100.000  €  αντίστοιχα ). 

β)  Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια της παρούσας παραγράφου, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος επενδύσεων για ορισμένους κλάδους δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα ανάπτυξης και απασχόλησης.