ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΤΑΙΚΩΝ

Αλλαγές στα δικαιολογητικά για την εκταμίευση των μικρών Φωτοβολταικών

Αλλαγές στα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να να διευκολύνει τη διαδικασία εκταμίευσης των μικρών Φωτοβολταικών ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία εκταμίευσης των μικρών Φωτοβολταικών (επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100kw) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και διευκρινίζει για τα εξής:

Σύμφωνα με τον Πίνακα Δικαιολογητικών Εκταμίευσης Επιχορήγησης Παγίων (συμβατική επένδυση) και Επιδότηση Leasing που υπάρχει αναρτημένος στον δικτυακό τόπο (www.ependyseis.gr) της ΓΔΙΕ, απαιτείται μεταξύ άλλων και η προσκόμιση ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ από την τράπεζα, στην περίπτωση που η επιχορήγηση έχει εκχωρηθεί σε Τράπεζα.

Η Υπηρεσία ενημερώνει τους επενδυτές, ότι εφεξής κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής Μικρών Φ/Β, δύνανται να (σημεία 7 & 8 Πίνακα Β. Δικαιολογητικών Εκταμίευσης), μην αναρτούν στο ΠΣΚΕ, την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ και ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ .

Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναρτώνται ως Συμπληρωματικά Στοιχεία, έπειτα από σχετική επικοινωνία του υπολόγου, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ΠΣΚΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκταμίευσης. των Τραπεζών.

Διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων ελέγχου, σύμφωνα με την υπ.αρ. 56139/7.11.2014 (ΦΕΚ 3039/τ.Β/10.11.2014) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είναι η 31/3/2015.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν αποτελεί προθεσμία και για την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής Μικρών Φ/Β, το οποίο έπεται του Αιτήματος Ελέγχου και υποβάλλεται μεταγενέστερα